Czy warto pić wodę aloesową?

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

Obec­nie sok z alo­esu cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Rośli­na ta pocho­dzi z tere­nów Afry­ki Wschod­niej i Połu­dnio­wej, a stam­tąd dotar­ła do innych rejo­nów o zbli­żo­nych warun­kach kli­ma­tycz­nych. Szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie tere­ny suche i pustyn­ne. Alo­es jest popu­lar­nym skład­ni­kiem wie­lu kosme­ty­ków i far­ma­ceu­ty­ków. W der­ma­to­lo­gii i kosme­to­lo­gii zasto­so­wa­nie zna­la­zły jego dwa gatun­ki: alo­es zwy­czaj­ny (Aloe bar­ba­den­sis Mil­ler, zwa­ny rów­nież Aloe vera ) oraz alo­es drze­wia­sty (Alo­es arbo­re­scens Mil­ler).

woda aloesowa

Skład­ni­ki aloe vera

Aloe vera to źró­dło mlecz­ka alo­eso­we­go oraz żelu alo­eso­we­go, któ­ry jest mie­sza­ni­ną wie­lu skład­ni­ków, mię­dzy inny­mi: gli­ko­pro­te­in, poli­sa­cha­ry­dów i mikro­ele­men­tów.

Skład­ni­ka­mi soku alo­eso­we­go są:

 • Gli­ko­pro­te­iny – wzmac­nia­ją odpor­ność orga­ni­zmu,
 • Poli­sa­cha­ry­dy – wspo­ma­ga­ją układ immu­no­lo­gicz­ny,
 • Enzy­my – neu­tra­li­zu­ją wol­ne rod­ni­ki,
 • Alo­einy – posia­da­ją wła­ści­wo­ści prze­ciw­grzy­bicz­ne,
 • Mikro­ele­men­ty – sód, potas, wapń, cynk, żela­zo magnez – i wita­mi­ny – A, C, E, kwas folio­wy oraz wita­mi­ny z gru­py B.

woda aloesowa

Wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze

 • Ochro­na dzią­seł – alo­es ma dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, rege­ne­ru­je bło­nę ślu­zo­wą i poma­ga w lecze­niu sta­nów zapal­nych jamy ust­nej i dzią­seł,
 • Wzmac­nia odpor­ność orga­ni­zmu – muko­po­li­sa­cha­ry­dy zawar­te w soku alo­eso­wym pobu­dza­ją makro­fa­gi do wal­ki z wiru­sa­mi i bak­te­ria­mi,
 • Wspo­ma­ga wal­kę z zapar­cia­mi, dzia­ła prze­czysz­cza­ją­co,
 • Wspo­ma­ga pro­ce­sy tra­wien­ne,
 • Przy­wra­ca rów­no­wa­gę kwa­so­wo – zasa­do­wą (ma dzia­ła­nie alka­li­zu­ją­ce),
 • Dzia­ła ochron­nie na bło­nę ślu­zo­wą żołąd­ka, hamu­je wydzie­la­nie kwa­su sol­ne­go i pep­sy­ny,
 • Chro­ni skó­rę przed pro­ce­sem sta­rze­nia, utrzy­mu­je jej nawod­nie­nie, rege­ne­ru­je naskó­rek,
 • Wspo­ma­ga lecze­nie zapa­le­nia sta­wów, łago­dzi bóle reu­ma­tycz­ne,
 • Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bó­lo­wo,
 • Sto­so­wa­ny pod­czas lecze­nia opa­rzeń skór­nych,
 • Ma dzia­ła­nie anty­sep­tycz­ne,
 • Wspo­ma­ga utrzy­my­wa­nie pra­wi­dło­we­go pozio­mu cukru we krwi,
 • Chro­ni przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV.

Wła­ści­wo­ści kosme­tycz­ne

Pre­pa­ra­ty zawie­ra­ją­ce w skła­dzie alo­es bar­dzo dobrze się wchła­nia­ją, i docie­ra­ją do głę­bo­kich warstw skó­ry dostar­cza­jąc jej cen­nych skład­ni­ków. Ligni­ny zawar­te w soku alo­eso­wym nada­ją mu wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­cych, uła­twia­ją wią­za­nie wody w skó­rze i zapo­bie­ga­ją jej prze­su­sza­niu. Alo­es jest zatem jed­nym z naj­częst­szych skład­ni­ków w kosme­ty­kach prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji skó­ry suchej. Kre­my z alo­esem mają dzia­ła­nie liftin­gu­ją­ce i chro­nią włók­na kola­ge­no­we przed utle­nia­niem. Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom prze­ciw­za­pal­nym i prze­ciw­bak­te­ryj­nym alo­es czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ny jest do lecze­nia trą­dzi­ku. Dobrze radzi sobie z wypry­ska­mi, wysu­sza kro­sty, a przy tym nie pozo­sta­wia blizn. Zwięk­sza tak­że syn­te­zę kola­ge­nu, któ­ry odpo­wia­da za jędr­ność skó­ry i zapo­bie­ga jej roz­cią­ga­niu. Sok z alo­esu wspo­ma­ga tak­że goje­nie się ran, dla­te­go czę­sto jest skład­ni­ków pre­pa­ra­tów prze­ciw uką­sze­niom owa­dów. Wspo­ma­ga rege­ne­ra­cję naskór­ka i zmniej­sza zaczer­wie­nie­nie skó­ry.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
PAULINA KOLONDRA O TYM JAK FOTOGRAFIA KULINARNA ORAZ STYLIZACJA JEDZENIA STAJĄ SIĘ SZTUKĄKomentarze

komen­ta­rzy