PolecaneUroda

Aloes w pielęgnacji

Alo­es to skład­nik, któ­ry swo­ją popu­lar­ność zawdzię­cza kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji. Nie jest jed­nak tak, że wcze­śniej w kre­mach nie mogli­śmy zna­leźć alo­esu. Wręcz prze­ciw­nie! Jest to jed­nak skład­nik, któ­ry z regu­ły był po pro­stu nie­do­ce­nia­ny. Na…

Więcej
Zdrowie

Czy warto pić wodę aloesową?

Obec­nie sok z alo­esu cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Rośli­na ta pocho­dzi z tere­nów Afry­ki Wschod­niej i Połu­dnio­wej, a stam­tąd dotar­ła do innych rejo­nów o zbli­żo­nych warun­kach kli­ma­tycz­nych. Szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie tere­ny suche i pustyn­ne.…

Więcej