ModaNewsroom

COS PRZEDSTAWIA KAMPANIĘ WIOSNA-LATO 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA

COS ma przyjemność przedstawić kampanię wizerunkową na sezon wiosna-lato 2019, której autorem jest uznany brytyjski fotograf Mark Borthwick. Jego zdjęcia odzwierciedlają świeżą i swobodną elegancję nowej kolekcji COS, którą modelka Connie Valese i model Thilo Muller prezentują w stylizacjach Hannes’a Hetty. 

Nowa kolek­cja two­rzy dosko­na­łą har­mo­nię z suro­wym oto­cze­niem grec­kie­go jezio­ra Pla­sti­ras, któ­re pod­kre­śla inspi­ra­cje wła­ści­wo­ścia­mi wody i nie­uchwyt­no­ścią powie­trza. Motyw natu­ry uwy­dat­nia tak­że sama foto­gra­fia Bor­th­wic­ka: w typo­wej dla sie­bie este­ty­ce, autor sto­su­je róż­no­rod­ne nasy­ce­nia barw oraz ete­rycz­ne świa­tło.

Jak sub­stan­cje w przy­ro­dzie, mate­ria­ły w kolek­cji COS przyj­mu­ją róż­no­rod­ne for­my: od zwiew­nych po sztyw­ne, od szorst­kich po prze­zro­czy­ste. Spe­cjal­ną rolę odgry­wa­ją fak­tu­ry i ich wza­jem­na inte­rak­cja. Zesta­wie­nie błysz­czą­ce­go i prze­świ­tu­ją­ce­go nylo­nu było inspi­ro­wa­ne bli­ku­ją­cym świa­tłem. 

Kolek­cję jed­no­czy mine­ral­na pale­ta kolo­ry­stycz­na, któ­ra odzwier­cie­dla róż­no­rod­ność kra­jo­bra­zu. Gamę nie­bie­sko­ści – od powietrz­ne­go błę­ki­tu po oce­anicz­ne indy­go – uzu­peł­nio­no cie­pły­mi odcie­nia­mi bie­li oraz kamien­ne­go i maśla­ne­go beżu. Jasne paste­le skon­tra­sto­wa­no z ciem­niej­szy­mi tona­mi gołę­bich i burz­li­wych sza­ro­ści, a tak­że z bor­do i głę­bo­kim brą­zem. 

Cała kam­pa­nii będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nad­cho­dzą­cym wyda­niu maga­zy­nu COS na sezon wio­sna-lato 2019, dostęp­nym na cosstores.com oraz w skle­pach COS od śro­dy 17 kwiet­nia. Moty­wem prze­wod­nim nowej publi­ka­cji będzie Świa­tło, czy­li począ­tek wszyst­kie­go.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej