ModaNewsroom

COS PRZEDSTAWIA KAMPANIĘ WIOSNA-LATO 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA

COS ma przyjemność przedstawić kampanię wizerunkową na sezon wiosna-lato 2019, której autorem jest uznany brytyjski fotograf Mark Borthwick. Jego zdjęcia odzwierciedlają świeżą i swobodną elegancję nowej kolekcji COS, którą modelka Connie Valese i model Thilo Muller prezentują w stylizacjach Hannes’a Hetty. 

Nowa kolek­cja two­rzy dosko­na­łą har­mo­nię z suro­wym oto­cze­niem grec­kie­go jezio­ra Pla­sti­ras, któ­re pod­kre­śla inspi­ra­cje wła­ści­wo­ścia­mi wody i nie­uchwyt­no­ścią powie­trza. Motyw natu­ry uwy­dat­nia tak­że sama foto­gra­fia Bor­th­wic­ka: w typo­wej dla sie­bie este­ty­ce, autor sto­su­je róż­no­rod­ne nasy­ce­nia barw oraz ete­rycz­ne świa­tło.

Jak sub­stan­cje w przy­ro­dzie, mate­ria­ły w kolek­cji COS przyj­mu­ją róż­no­rod­ne for­my: od zwiew­nych po sztyw­ne, od szorst­kich po prze­zro­czy­ste. Spe­cjal­ną rolę odgry­wa­ją fak­tu­ry i ich wza­jem­na inte­rak­cja. Zesta­wie­nie błysz­czą­ce­go i prze­świ­tu­ją­ce­go nylo­nu było inspi­ro­wa­ne bli­ku­ją­cym świa­tłem. 

Kolek­cję jed­no­czy mine­ral­na pale­ta kolo­ry­stycz­na, któ­ra odzwier­cie­dla róż­no­rod­ność kra­jo­bra­zu. Gamę nie­bie­sko­ści – od powietrz­ne­go błę­ki­tu po oce­anicz­ne indy­go – uzu­peł­nio­no cie­pły­mi odcie­nia­mi bie­li oraz kamien­ne­go i maśla­ne­go beżu. Jasne paste­le skon­tra­sto­wa­no z ciem­niej­szy­mi tona­mi gołę­bich i burz­li­wych sza­ro­ści, a tak­że z bor­do i głę­bo­kim brą­zem. 

Cała kam­pa­nii będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nad­cho­dzą­cym wyda­niu maga­zy­nu COS na sezon wio­sna-lato 2019, dostęp­nym na cosstores.com oraz w skle­pach COS od śro­dy 17 kwiet­nia. Moty­wem prze­wod­nim nowej publi­ka­cji będzie Świa­tło, czy­li począ­tek wszyst­kie­go.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież spor­to­wa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej