ModaNewsroom

COS Jesień/Zima 2017

Kolek­cja tego sezo­nu podą­ża dwo­ma tro­pa­mi: roz­wa­ża­niem nad nowy­mi pro­por­cja­mi i lek­kim kra­wiec­twem inspi­ro­wa­nym archi­tek­tu­rą jak i eks­pe­ry­men­ta­mi z geo­me­trycz­ny­mi dra­po­wa­nia­mi mię­si­stych tka­nin.

Kolek­cja dam­ska

Czer­piąc inspi­ra­cję z archi­tek­tu­ry oraz indu­strial­nych form, kolek­cja eks­pe­ry­men­tu­je z pro­por­cja­mi syl­wet­ki, a tak­że z deta­la­mi. Nowe efek­ty moż­na zauwa­żyć w prze­ska­lo­wa­nych kla­pach, man­kie­tach i szli­cach, a tak­że w pli­sach oraz w geo­me­trycz­nych kształ­tach. Odważ­ne for­my pre­zen­tu­ją inno­wa­cyj­nie tech­nicz­ne tka­ni­ny inspi­ro­wa­ne sztu­ką i eks­pe­ry­men­tal­nym wzor­nic­twem. Nie­po­zor­ne mate­ria­ły zaska­ku­ją dra­po­wa­nia­mi oraz nie­spo­dzie­wa­ny­mi i ory­gi­nal­ny­mi cię­cia­mi.

Bar­dzo widocz­ny w kolek­cji jest wpływ kra­wiec­twa, czy to w syl­wet­ce w kolo­rze bur­gun­du inspi­ro­wa­nej spodnia­mi od gar­ni­tu­ru z luź­no opa­da­ją­ca nogaw­ką, czy w dopa­so­wa­nym topie zdo­bio­nym suwa­kiem noszo­nym na jedwab­nej bluz­ce w kolo­rze kości sło­nio­wej, czy też w dłu­giej zde­kon­stru­owa­nej kami­zel­ce z luź­ne­go, mięk­kie­go mate­ria­łu dają­ce­go poczu­cie swo­bo­dy.

W akce­so­riach widocz­ny jest inno­wa­cyj­ny i nowo­cze­sny nurt. Uwa­gę przy­ku­wa­ją sznu­ro­wa­ne, ciem­no czer­wo­ne buty z geo­me­trycz­nym obca­sem, geo­me­trycz­na skó­rza­na tor­ba z paskiem na ramię oraz pasek z prze­sad­ną klam­rą – w tym samym cha­rak­te­ry­stycz­nym odcie­niu czer­wie­ni.

Kolek­cja męska

Nowa­tor­skie podej­ście do kla­sy­ki widocz­ne jest rów­nież w kolek­cji męskiej. Płaszcz z sza­rej weł­ny sta­je się mniej ofi­cjal­ny dzię­ki zaokrą­glo­nym ramio­nom, pod­czas gdy koszu­la z pope­li­ny w kolo­rze owsian­ki akcen­tu­ją­ca talię i ramio­na, zało­żo­na razem z weł­nia­ny­mi spodnia­mi o sze­ro­kich nogaw­kach bez kan­tów, pre­zen­tu­je nowo­cze­sną syl­wet­kę.

Wątek miej­ski naj­le­piej ilu­stru­je over­si­zo­wa baweł­nia­na kurt­ka o kro­ju koszu­lo­wym w kolo­rze ciem­nej zie­le­ni, do pary z sze­ro­ki­mi, przy­cię­ty­mi spodnia­mi o opusz­czo­nym kro­ku, w tym samym odcie­niu. Dłu­ga piko­wa­na tech­nicz­na par­ka pod­kre­śla istot­ną rolę nowych mate­ria­łów i zna­cze­nie odważ­nych kształ­tów w kolek­cji. Inspi­ra­cje archi­tek­tu­rą zauwa­żal­ne są rów­nież w kolo­rach kolek­cji – indu­strial­ny sza­ro­nie­bie­ski, gra­fi­to­wy, ciem­no­zie­lo­ny i kre­mo­wy. Kon­tra­stu­ją­ca z nimi moc­na czer­wień, odno­si się do czer­wie­ni beto­nu uży­te­go przez wło­skie stu­dio archi­tek­to­nicz­ne Pede­vil­la w kon­struk­cji remi­zy stra­żac­kiej w Tyro­lu.

Klu­czo­we w męskich akce­so­riach są geo­me­trycz­ne for­my – zarów­no w posta­ci kan­cia­stych, sznu­ro­wa­nych butów ze lśnią­cej czar­nej skó­ry, skó­rza­nej tor­by na ramię czy innych akce­so­riach.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedz­ka mar­ka COS to przede wszyst­kim suro­we, nowo­cze­sne kolek­cje stwo­rzo­ne z myślą o ponad­cza­so­wym sty­lu. Głów­ną inspi­ra­cją przy każ­dej z kolek­cji jest archi­tek­tu­ra, foto­gra­fia, tek­sty­lia i cera­mi­ka z całe­go świa­ta, a pro­jek­tan­ci czer­pią kolo­ry z…
Więcej
ModaNewsroom

COS jesień – zima 2019

Kolek­cja mar­ki COS jesień – zima 2019 sku­pia się na dwóch klu­czo­wych kon­cep­cjach zwią­za­nych z eks­plo­ra­cją ska­li. Bru­ta­li­stycz­ne podej­ście opar­te na moc­nych, łama­nych liniach monu­men­tal­nej archi­tek­tu­ry dopeł­nia się­ze spo­koj­nym nastro­jem uciecz­ki do natu­ry. Świat czło­wie­ka…
Więcej