ModaNewsroom

COS jesień – zima 2019

Kolekcja marki COS jesień – zima 2019 skupia się na dwóch kluczowych koncepcjach związanych z eksploracją skali. Brutalistyczne podejście oparte na mocnych, łamanych liniach monumentalnej architektury dopełnia sięze spokojnym nastrojem ucieczki do natury. Świat człowieka i świat przyrody łączą się w jedność. To kolekcja o kontrastujących formach i zmysłowym bogactwie, w której mocne struktury i miękka płynność przeplatają się z przesadzonymi proporcjami, a naturalne i innowacyjne materiały nadają sylwetkom architektonicznego szyku.

płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS

Nowa meto­da pro­jek­to­wa­nia zwra­ca się ku deli­kat­no­ści kon­struk­cji i dekon­struk­cji, eks­plo­atu­jąc obszer­ne bry­ły i two­rząc efek­tow­ne ska­le. Sko­śne linie ramion nada­ją odważ­ną rzeź­biar­ską for­mę odzie­ży męskiej, pod­czas gdy man­kie­ty, tro­ki i paski doda­ją wyro­bom uni­wer­sal­no­ści i pozwa­la­ją na ich swo­bod­ne dopa­so­wa­nie do syl­wet­ki. Ele­men­ty odzie­ży dam­skiej wyda­ją się nie­skom­pli­ko­wa­ne, ale to wła­śnie bez­kom­pro­mi­so­wa pro­sto­ta sta­no­wi o ich nie­zwy­kłej śmia­ło­ści.

Sezo­no­wa gama kolo­ry­stycz­na nawią­zu­je do dwóch klu­czo­wych tema­tów kolek­cji. Jej pod­sta­wą jest indu­strial­na sza­rość uzu­peł­nio­na sze­re­giem łagod­niej­szych odcie­ni, takich jak kamień i beż, któ­re wpro­wa­dza­ją sub­tel­ną lek­kość do zimo­wej pale­ty. Ska­la sza­ro­ści zosta­ła ocie­plo­na głę­bo­ką rdzą i śliw­ką.

Kolek­cja eks­plo­ru­je tra­dy­cyj­ne for­my ubrań, zre­de­fi­nio­wa­ne z dba­ło­ścią o detal i kunszt wyko­na­nia. W obu kon­cep­cjach poja­wia­ją się pli­sy odwo­łu­ją­ce się do for­my kil­tu – do kolek­cji dam­skiej wpro­wa­dzo­no zarów­no motyw spód­ni­cy wyko­na­nej z lek­kiej, umoż­li­wia­ją­cej ruch tka­ni­ny, jak i wyko­na­ną z gęstej weł­ny goto­wa­nej sukien­kę z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi pli­sa­mi. W kolek­cji męskiej kilt nawią­zu­ją­cy do kla­sycz­ne­go, uty­li­tar­ne­go far­tu­cha, zesta­wio­no z czar­ny­mi spodnia­mi i kla­sycz­ną bia­łą koszu­lą w nowo­cze­snym sty­lu.

Tra­dy­cyj­ne i zre­kon­stru­owa­ne ele­men­ty odzie­ży two­rzą w tym sezo­nie odręb­ny motyw prze­wod­ni; dekol­ty dają się dopa­so­wy­wać, faso­ny są luź­ne i wycią­gnię­te, a pod­nie­sio­ne pasy pozwa­la­ją uzy­skać efekt pro­stej lub deli­kat­nie wcię­tej talii. Wato­wa­na odzież wierzch­nia zapew­nia podwój­ną funk­cjo­nal­ność – wyj­mo­wa­ne sek­cje­po­zwa­la­ją na alter­na­tyw­ne sty­li­za­cje, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie “koko­no­wą” ochro­nę przed żywio­ła­mi.

Sze­ro­ka gama akce­so­riów wno­si nową per­spek­ty­wę sty­li­stycz­ną; tor­by są fak­tu­ro­wa­ne – z wierz­cha­mi wato­wa­ny­mi, aby nadać im masy i obję­to­ści, lub per­fo­ro­wa­ny­mi – aby intry­go­wać wła­ści­wo­ścia­mi doty­ko­wy­mi. Tu tak­że kon­struk­cja wycho­dzi na pierw­szy plan; asy­me­trycz­ne ele­men­ty i suro­we, czy­ste cię­cia są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla wszyst­kich mode­li. Klu­czo­we mode­le akce­so­riów to piko­wa­na skó­rza­na toreb­ka z podwój­ny­mi uchwy­ta­mi, sznu­ro­wa­ne dam­skie bro­gi z piko­wa­ną pode­szwą i skó­rza­ne męskie buty z kwa­dra­to­wy­mi noska­mi. Biżu­te­ria ucie­le­śnia sens kolek­cji opie­ra­jąc się na zaokrą­glo­nych kształ­tach. Kol­czy­ki, spin­ki do wło­sów i naszyj­ni­ki mają mięk­kie, orga­nicz­ne for­my zacho­wa­ne w odcie­niach śliw­ki i ciem­nej rdzy.

Kolek­cja odzie­ży dzie­cię­cej nawią­zu­je do sezo­no­wych inspi­ra­cji przez swo­bod­ne i zaokrą­glo­ne for­my kształ­tu­ją­ce syl­wet­kę. Wato­wa­ne i fak­tu­ro­wa­ne mate­ria­ły są cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną kur­tek, dzia­nin i sukie­nek, w któ­rych bez­pre­ten­sjo­nal­ność łączy się z peł­ną funk­cjo­nal­no­ścią.

płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, męska kurtka COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, sweater COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS,sukienka COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, brązowy sweater COS, spódnica COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, koszula COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, sweater COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, biały sweater COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, biała kurtka COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, kurtka COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS płaszcz COS, overside płaszcz, ubrania COS, sukienka COS

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej