ModaTrendy

Ciepłe bluzy na jesień

 Jeśli wyda­je ci się, że blu­zy są zare­zer­wo­wa­ne dla spor­tow­ców i nasto­lat­ków – pora zre­wi­do­wać ten pogląd. Ten super­wy­god­ny ele­ment gar­de­ro­by tra­fił na salo­ny i choć koja­rzy się z wygo­dą i luź­nym sty­lem, z powo­dze­niem może­my wyko­rzy­sty­wać go rów­nież do bar­dziej for­mal­nych sty­li­za­cji. Wystar­czy odro­bi­na wyobraź­ni i modo­we­go wyczu­cia!

Ciepłe bluzy na jesień

Jesz­cze nie­daw­no więk­szość bluz mia­ła ten sam fason – obo­wiąz­ko­wo z kap­tu­rem. Począt­ko­wo były pro­du­ko­wa­ne głów­nie dla spor­tow­ców i pra­cow­ni­ków fizycz­nych, a ich głów­nym celem było utrzy­my­wa­nie cie­pła. Oko­ło lat 40-tych strój ten zyskał apro­ba­tę zbun­to­wa­nej mło­dzie­ży. Został atry­bu­tem świat­ka prze­stęp­cze­go, skej­tów, gra­fi­cia­rzy oraz przed­sta­wi­cie­li kul­tu­ry raper­skiej i hip-hopo­wej. Z cza­sem blu­za sta­ła się ulu­bio­nym, codzien­nym ubio­rem cele­bry­tów i z ulic wkro­czy­ła na salo­ny. Obec­nie chy­ba każ­dy z nas ma w domu przy­naj­mniej jed­ną sztu­kę, któ­ra sta­no­wi pod­sta­wę casu­alo­wych, week­en­do­wych sty­li­za­cji. Do wybo­ru mamy wie­le róż­nych kro­jów: z kap­tu­rem lub bez, dopa­so­wa­ne, oversize’owe, dłu­gie oraz odsła­nia­ją­ce brzuch.

War­to prze­ko­nać się, że kom­for­to­wy strój wca­le nie musi być nie­dba­ły i nie­chluj­ny. Na ryn­ku moż­na zna­leźć wie­le mode­li bluz, któ­re są nie tyl­ko cie­płe i wygod­ne, ale rów­nież bar­dzo sty­lo­we. Jeśli jesz­cze nie masz swo­je­go egzem­pla­rza, musisz koniecz­nie to nad­ro­bić! Blu­za z pew­no­ścią oka­że się nie­za­stą­pio­na za kil­ka mie­się­cy, gdy przyj­dą jesien­ne chło­dy. Zresz­tą, już teraz może ci się przy­dać, np. pod­czas poran­ne­go jog­gin­gu, wie­czo­ru przy ogni­sku lub gril­lu. Nad jezio­rem ochro­ni cię przed koma­ra­mi, w górach przed spo­ry­mi waha­nia­mi tem­pe­ra­tu­ry, a nad morzem – przed poran­nym lub wie­czor­nym wia­trem.

Do cze­go naj­le­piej nosić blu­zę? Naj­bar­dziej oczy­wi­stym wybo­rem będą jean­sy, któ­re pasu­ją nie­mal do wszyst­kie­go. Latem może­my wybrać szor­ty, któ­re odsło­nią nasze opa­lo­ne nogi. Jeśli two­ja blu­za jest dość dłu­ga – świet­nie będzie kom­po­no­wa­ła się rów­nież z leg­gin­sa­mi. Śmiel­szym roz­wią­za­niem będzie zesta­wie­nie blu­zy ze spód­ni­cą i szpil­ka­mi – w ten spo­sób powsta­nie, świe­ża, ory­gi­nal­na i bar­dzo kobie­ca sty­li­za­cja.

Jaką blu­zę wybrać? Czar­na lub sza­ra z pew­no­ścią będzie naj­bar­dziej uni­wer­sal­na. Kolo­ro­we i te z nadru­ka­mi z kolei nie będą paso­wa­ły do wszyst­kie­go i na każ­da oka­zję, za to pozwo­lą nam wyra­zić sie­bie i doda­dzą nasze­mu stro­jo­wi pazu­ra. Decy­du­jąc się na model z kap­tu­rem, zwróć uwa­gę, by dobrze pre­zen­to­wał się zarów­no na ple­cach, jak i po zało­że­niu na gło­wę. Jeże­li jego funk­cją ma być przede wszyst­kim ochro­na przed zim­nem, dobrze, aby w środ­ku miał dodat­ko­wą war­stwę mate­ria­łu ocie­pla­ją­ce­go lub np. futer­ko.

ASOS Ultimate Pullover Hoodie €35.21

ASOS

Puma

Puma

adidas Originals Three Stripe Sweatshirt €63.38

adi­das Ori­gi­nals

Fila Sweatshirt With Logo And Tape Detail Badge €70.42

Fila

ASOS Oversized Pullover Hoodie €35.21

ASOS

Ellesse Crop Zip Hoodie With Woven Logo Badges & Raw Hem €56.34

Elles­se

Daisy Street Mermaid Academy Raw Hem Sweat €21.11

Daisy Stre­et

Ellesse Oversized Crew Neck Sweatshirt With Front Logo €56.34

Elles­se

Calvin Klein Jeans Logo Sweatshirt €126.76

Calvin Kle­in Jeans

Tekst: Ali­cja Ski­biń­ska
Zdję­cia: asos.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
Więcej
ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…
Więcej