KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Kathe­ri­ne…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Szu­ka­cie cie­ka­wej lek­tu­ry na nad­cho­dzą­ce dłu­gie, listo­pa­do­we wie­czo­ry? Zachę­ca­my Was do zapo­zna­nia się z pozy­cja­mi poni­żej. Gwa­ran­tu­je­my, że prze­czy­ta­cie je jed­nym tchem! Nic oprócz mil­cze­nia – Mag­da­le­na Kne­dler Komi­sarz Anna Lin­dholm wyjeż­dża do Włoch, porzu­ca­jąc…

Więcej