Torebki z frędzlami – jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za
Kola­że: Ivan Tor­chi­lov

1

Frędz­le to jeden z naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wiosna/lato 2015. Poja­wia­ją się wszę­dzie, ale domi­nu­ją głów­nie na toreb­kach, któ­re na dobre wku­pi­ły się w łaski stre­et sty­le­’u.

Razem z Vers-24 zerknijcie więc na zagraniczne ulice i stylizacje fashionistek oraz na propozycje ready-to-buy.

Jak­kol­wiek w tym sezo­nie nie­mal wszyst­kie chwy­ty doty­czą­ce frędz­li są dozwo­lo­ne, tak pew­ne zasa­dy muszą obo­wią­zy­wać. Jak widać- toreb­ki z frędz­la­mi wystę­pu­ją we wszyst­kich moż­li­wych roz­mia­rach i kształ­tach: od pojem­nych wor­ków w sty­lu boho po koper­tów­ki. Te ostat­nie są bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej hot- przy­cią­gną uwa­gę nawet z dale­ka. Zwłasz­cza, gdy jako tło dla moc­nej kolo­ry­stycz­nie tor­by, dobie­rze­cie mini­ma­li­stycz­ny out­fit. Waż­ne jest tak­że to, że frędz­le na toreb­ce w sezo­nie wiosna/lato 2015 może­my łączyć z tymi, któ­re wystę­pu­ją na innej czę­ści nasze­go stro­ju, np. na spód­ni­cy. Jed­nak dwa ozdo­bio­ne frędz­la­mi ele­men­ty looku w zupeł­no­ści wystar­czą. Jeśli cho­dzi o kolo­ry­sty­kę- domi­nu­je kla­sycz­na i ponad­cza­so­wa czerń. Poja­wia­ją się tak­że mod­ne paste­le, ogni­sta czer­wień (któ­ra chy­ba zawsze będzie hot) i came­lo­wy beż. W tym sezo­nie powra­ca tak­że ten­den­cja dobie­ra­nia toreb­ki pod kolor obu­wia- to sil­ny trend w modzie ulicz­nej. Jeśli więc chce­cie podą­żać za tren­da­mi, zain­spi­ruj­cie się nią i sko­rzy­staj­cie z naszych pro­po­zy­cji zaku­po­wych, bo sko­ro frędz­le są w modzie już dru­gi sezon z rzę­du, nie­wy­klu­czo­ne, że zosta­ną z nami na dłu­żej.

2
4
5
3

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę
TOP 10: miętowe ubrania i dodatki
TOP 10: różowe ubrania i dodatki
10 must have na sezon wiosna/lato 2015
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy