ModaMust have

Torebki z frędzlami – jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za
Kola­że: Ivan Tor­chi­lov

1

Frędz­le to jeden z naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wiosna/lato 2015. Poja­wia­ją się wszę­dzie, ale domi­nu­ją głów­nie na toreb­kach, któ­re na dobre wku­pi­ły się w łaski stre­et sty­le­’u.

Razem z Vers-24 zerknijcie więc na zagraniczne ulice i stylizacje fashionistek oraz na propozycje ready-to-buy.

Jak­kol­wiek w tym sezo­nie nie­mal wszyst­kie chwy­ty doty­czą­ce frędz­li są dozwo­lo­ne, tak pew­ne zasa­dy muszą obo­wią­zy­wać. Jak widać- toreb­ki z frędz­la­mi wystę­pu­ją we wszyst­kich moż­li­wych roz­mia­rach i kształ­tach: od pojem­nych wor­ków w sty­lu boho po koper­tów­ki. Te ostat­nie są bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej hot- przy­cią­gną uwa­gę nawet z dale­ka. Zwłasz­cza, gdy jako tło dla moc­nej kolo­ry­stycz­nie tor­by, dobie­rze­cie mini­ma­li­stycz­ny out­fit. Waż­ne jest tak­że to, że frędz­le na toreb­ce w sezo­nie wiosna/lato 2015 może­my łączyć z tymi, któ­re wystę­pu­ją na innej czę­ści nasze­go stro­ju, np. na spód­ni­cy. Jed­nak dwa ozdo­bio­ne frędz­la­mi ele­men­ty looku w zupeł­no­ści wystar­czą. Jeśli cho­dzi o kolo­ry­sty­kę- domi­nu­je kla­sycz­na i ponad­cza­so­wa czerń. Poja­wia­ją się tak­że mod­ne paste­le, ogni­sta czer­wień (któ­ra chy­ba zawsze będzie hot) i came­lo­wy beż. W tym sezo­nie powra­ca tak­że ten­den­cja dobie­ra­nia toreb­ki pod kolor obu­wia- to sil­ny trend w modzie ulicz­nej. Jeśli więc chce­cie podą­żać za tren­da­mi, zain­spi­ruj­cie się nią i sko­rzy­staj­cie z naszych pro­po­zy­cji zaku­po­wych, bo sko­ro frędz­le są w modzie już dru­gi sezon z rzę­du, nie­wy­klu­czo­ne, że zosta­ną z nami na dłu­żej.

2
4
5
3

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę
TOP 10: miętowe ubrania i dodatki
TOP 10: różowe ubrania i dodatki
10 must have na sezon wiosna/lato 2015
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust havePolecane

  Torebka na wiosnę

  Toreb­ka potra­fi odmie­nić cha­rak­ter sty­li­za­cji za pomo­cą zaska­ku­ją­cych form czy mate­ria­łów, z któ­rych jest wyko­na­na. Dla­te­go naj­mod­niej­szy doda­tek na wio­snę wca­le nie musi być skó­rza­ny i ele­ganc­ki. Alter­na­ty­wą dla kla­sycz­nych tore­bek są więc te zain­spi­ro­wa­ne…
  Więcej
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  ModaMust have

  5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

  Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *