Styl życia

Christmas Gift guide: worki THAT WAY

Prezenty prezentami, ale zapakowanie ich jest równie ważne, co zawartość samego upominku. Tym razem prezentujemy Wam świetny pomysł, jak prosto i efektownie możecie przyozdobić opakowaniem bożonarodzeniowe podarki przygotowane dla rodziny i przyjaciół. Z pomocą przyjdą Wam ręcznie ozdabiane worki od That way.

worki THAT WAY

worki THAT WAY

Dostęp­ne w kil­ku roz­mia­rach, ide­al­nie spraw­dzą się do zapa­ko­wa­nia pre­zen­tów każ­dej wiel­ko­ści. Mają tak­że wie­le innych zasto­so­wań! Świet­nie wyglą­da­ją rów­nież jako ele­ment wystro­ju wnętrz – nada­ją się do prze­cho­wy­wa­nia drob­nych przed­mio­tów, pięk­nie wyglą­da­ją na pół­ce, biur­ku, para­pe­cie. W biu­rze VERS-24 wor­ki That way posłu­ży­ły nam jako osłon­ka na donicz­kę na kwia­ty. Czy nie wyglą­da­ją efek­tow­nie? Spójrz­cie na zdję­cia poni­żej, my jeste­śmy zachwy­ce­ni!

 Vers-24 poli­ce papie­ro­we wor­ki That Way!

worki THAT WAY

worki THAT WAY

worki THAT WAY

biuro w domu

biuro w domu

biuro w domu

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
thatway.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *