Christmas Gift guide: worki THAT WAY

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24 Zdję­cia: Vers-24 Pre­zen­ty pre­zen­ta­mi, ale zapa­ko­wa­nie ich jest rów­nie waż­ne, co zawar­tość same­go upo­min­ku. Tym razem pre­zen­tu­je­my Wam świet­ny pomysł, jak…