NewsroomPolecaneUroda

CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Plażowy look według Chanel? Olfaktoryczne orzeźwienie, połysk uwodzicielskich ust i oczywiście naturalny, zdrowy blask. Tego lata zapominamy o wszystkim w stylowy, niepowtarzalny sposób. W dniach od 01 do 07 lipca w centrum Warszawy, na Placu Europejskim znajdziecie wyjątkową plażę Chanel.

plaża Chanel w centrum Warszawy

Kolejne punkty CHANEL A LA PLAGE w Polsce:

Kra­ków, Plac Wiel­kiej Armii Napo­le­ona, ter­min: 15 – 28 lip­ca 2019;

Gdańsk, Forum Gdańsk, Targ Sien­ny 7 ter­min: 01 – 13 sierp­nia 2019;

War­sza­wa, Cen­trum Pra­skie Kone­ser, Plac Kone­se­ra, ter­min: 31 sierp­nia – 08 wrze­śnia 2019.

Dom mody Cha­nel po raz pierw­szy zapre­zen­to­wał prze­strzeń Fra­gran­ce & Beau­ty piasz­czy­stą pla­żą w Deau­vil­le we Fran­cji. Pla­ża otwar­ta jest codzien­nie, a od ponie­dział­ku do sobo­ty możesz tak­że zro­bić wyjąt­ko­we zaku­py pod gołym nie­bem. Dzię­ki eks­per­tom mar­ki Cha­nel odkry­jesz nie­za­stą­pio­ne pro­duk­ty, dzię­ki któ­rym w kil­ka sekund stwo­rzysz nie tyl­ko per­fek­cyj­ny, pla­żo­wy maki­jaż (poznasz linię Cha­nel Les Beiges sku­pio­nej na deli­kat­nym i peł­nym bla­sku, let­nim maki­ja­żu), ale poznasz tak­że taj­ni­ki pie­lę­gna­cji według fran­cu­skie­go domu mody (pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne z linii Cha­nel Hydra Beau­ty), naj­pięk­niej­sze zapa­chy na lato (m.in. zapa­chy z linii Les Eaux de Cha­nel inspi­ro­wa­ne uko­cha­nym miej­sca­mi Gabriel­le)  i nie­zbęd­ni­ki pie­lę­gna­cyj­ne, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się w każ­dej podró­ży. 

Wszyst­kie pro­duk­ty i kosme­ty­ki zosta­ną dobra­ne z uwzględ­nie­niem potrzeb i rodza­ju Two­jej skó­ry. A wszyst­ko to w prze­pięk­nej, bia­łej i beżo­wej sce­ne­rii desek sur­fin­go­wych, żagli czy budek pla­żo­wych, dzię­ki któ­rym poczu­jesz się jak na wybrze­żu. To jed­nak nie koniec atrak­cji, jakie fran­cu­ski dom mody przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów – na pla­ży Cha­nel sko­rzy­sta­cie z bud­ki foto­gra­ficz­nej, wyśle­cie waka­cyj­ną pocz­tów­kę z pla­ży i odpocz­nie­cie z drin­kiem w spe­cjal­nej stre­fie chill-out’u. 

CHANEL A LA PLAGE - plaża Chanel w centrum Warszawy CHANEL A LA PLAGE - plaża Chanel w centrum Warszawy

#cha­ne­la­la­pla­ge

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy