Uroda

Cera pełna blasku na sylwestra!

Nie od dziś wiadomo, że sekretem pięknie wyglądającego make-up’u jest odpowiednie przygotowanie skóry pod niego. Żaden rozświetlacz nie da tak pięknego efektu, jak naturalny blask – dlatego trzeba znaleźć sposób, żeby go wydobyć. Zabłysnąć na sylwestra możemy nie tylko dzięki piękniej stylizacji, ale również dzięki modnemu makijażowi, szczególnie popularnemu w ostatnim czasie „Clean girl make-up”. Kosmetyki od Alkmie pozwolą przygotować cerę na ten wieczór i powitać nowy rok z blaskiem na skórze. 

krem koloryzujący Your Nude od Alkmie

Nie­za­leż­nie czy tego wie­czo­ru sta­wia­my na moc­ny maki­jaż z akcen­tem na oko, pre­fe­ru­je­my natu­ral­ny look, czy chce­my ten moment spę­dzić w domu z naj­bliż­szy­mi – dobrze dobra­na pie­lę­gna­cja przy­nie­sie pięk­ny, ale rów­nież zdro­wy wygląd i odży­wie­nie. 

Moc superowoców

Przy­go­to­wa­nia do wyj­ścia czę­sto zaczy­na­my już wcze­śniej od dłu­giej kąpie­li i nawil­że­nia cia­ła, a kie­dy już o nie zadba­my, pora zająć się cerą. Peeling-maska Glow Up! od Alk­mie głę­bo­ko odży­wi oraz zre­ge­ne­ru­je skó­rę. Skład boga­ty w wita­mi­nę C, skład­ni­ki zmięk­cza­ją­ce oraz eks­trak­ty z super­o­wo­ców pozwo­li zni­we­lo­wać ozna­ki sta­rze­nia, pobu­dzi pro­duk­cję kola­ge­nu i deli­kat­nie roz­ja­śni prze­bar­wie­nia. Maska popra­wia kon­dy­cję naskór­ka i jego nawil­że­nie, pozo­sta­wia­jąc cerę gład­ką i pro­mien­ną, peł­ną ener­gii wital­nej. Pro­dukt wystar­czy nało­żyć na 10–15 minut następ­nie zmyć cie­płą wodą, a w mię­dzy­cza­sie moż­na się zająć szy­ko­wa­niem ide­al­nej kre­acji. 

Cera pełna blasku na sylwestra!

Alk­mie peeling-maska Glow Up!

Kolej­nym kro­kiem będzie nało­że­nie swo­je­go ulu­bio­ne­go serum. Mul­ti­wi­ta­mi­no­wy ole­jek od Alk­mie Skin Super­fo­od dostar­czy dodat­ko­wej daw­ki wita­mi­ny C, orga­nicz­nych olej­ków oraz eks­trak­tu z super­o­wo­ców, dzię­ki cze­mu odmło­dzi i roz­świe­tli skó­rę. Ponad­to ochro­ni ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, wszech­stron­nie rewi­ta­li­zu­jąc. Odna­wia barie­rę ochron­ną cery i sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­ła pro­ce­som sta­rze­nia. Pro­dukt ma postać bio­ak­tyw­ne­go „suche­go” olej­ku o lek­kiej, jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji, dzię­ki cze­mu szyb­ko się wchła­nia, jest wydaj­ny i nie obcią­ża skó­ry. 

Multiwitaminowy olejek od Alkmie Skin Superfood

Mul­ti­wi­ta­mi­no­wy ole­jek od Alk­mie Skin Superfood

Odżywcza ochrona 

Wie­my już, że pro­duk­tów z SPF powin­no uży­wać się cały rok, ale war­to też pamię­tać o tym, że spraw­dzą się one o każ­dej porze dnia. Nawet wie­czo­rem nasza skó­ra nara­żo­na jest na szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie. Nie jest ono sło­necz­ne, ale od sztucz­ne­go oświe­tla­nia, ekra­nów, moni­to­rów, dla­te­go dobrze jest sto­so­wać ochro­nę cały dzień. Best­sel­le­ro­wy pro­dukt od Alk­mie Sun Drops SPF30 oprócz mak­sy­mal­ne­go zabez­pie­cze­nia, sil­nie nawil­ży i odży­wi skó­rę. Lek­ka for­mu­ła szyb­ko się wchła­nia, nie bie­li skó­ry i nie pozo­sta­wia na niej lep­kiej war­stwy, two­rząc na niej deli­kat­ne saty­no­we wykoń­cze­nie. Serum będzie ide­al­nym, ostat­nim kro­kiem przez make-up’em, a wszyst­kim tym, któ­rzy pre­fe­ru­ją brak maki­ja­żu, da świe­ży look pełen bla­sku. 

Alkmie Sun Drops SPF30

Alk­mie Sun Drops SPF30

Tak przy­go­to­wa­na cera jest goto­wa na każ­dy, nawet ten naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny maki­jaż. Jeśli chce­my zro­bić go w sty­lu „Cle­an girl make-up”, wystar­czy tyl­ko nało­żyć krem kolo­ry­zu­ją­cy Your Nude od Alk­mie, któ­ry pełen jest skład­ni­ków aktyw­nych. Pro­dukt dostęp­ny w trzech kolo­rach, dopa­so­wu­je się do odcie­nia skó­ry, ujed­no­li­ca­jąc kolo­ryt, dba­jąc przy tym o wyso­ki poziom nawil­że­nia. Następ­nie pod­kre­ślić oczy i brwi oraz nadać lek­ki kon­tur twa­rzy. Na koniec war­to dodać roz­świe­tlacz, któ­ry uwy­dat­ni natu­ral­ny efekt glow cery i może­my ruszać na cele­bra­cję nowe­go roku!

krem koloryzujący Your Nude od Alkmie

Alk­mie krem kolo­ry­zu­ją­cy Your Nude 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Pro­mien­na i zdro­wo wyglą­da­ją­ca skó­ra może być dla wie­lu z nas celem na nowy rok. W osią­gnię­ciu tego może pomóc dosko­na­le zna­na i uwiel­bia­na na ryn­ku wita­mi­na C. Jej sze­ro­kie zasto­so­wa­nie już od lat wykorzystywane…
Więcej