Uroda

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Promienna i zdrowo wyglądająca skóra może być dla wielu z nas celem na nowy rok. W osiągnięciu tego może pomóc doskonale znana i uwielbiana na rynku witamina C. Jej szerokie zastosowanie już od lat wykorzystywane jest w kosmetykach jako składnik rozjaśniający, antyoksydacyjny czy zmniejszający oznaki starzenia. Wiedząc to i chcąc iść o krok dalej, w lutym Alkmie poszerzyło swoje portfolio o maskę Get up bright!. W składzie tego produktu znajdują się aż dwie stabilne formy witaminy C, a ponadto blend cytrusów – mandarynki, grejpfruta i yuzu, które są dodatkowymi źródłami witaminy C. Kosmetyk jest uzupełnieniem dla bestsellerowego serum Wake-up shot i razem tworzą duet, dzięki któremu pożegnasz się z przebarwieniami raz na zawsze! 

Wita­mi­na C to skład­nik o wie­lo­kie­run­ko­wym dzia­ła­niu, dzię­ki któ­re­mu moż­na osią­gnąć wie­le pożą­da­nych efek­tów, w dodat­ku w róż­nych obsza­rach. Jako skład­nik w die­cie zapew­nia odpor­ność, z kolei w pie­lę­gna­cji odpo­wia­da za roz­ja­śnia­nie prze­bar­wień, sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu, ujędr­nia i nawil­ża oraz dzia­ła prze­ciw­sta­rze­nio­wo. Kosme­ty­ki z nią w skła­dzie to must have, któ­ry ponad­to spraw­dzi się przy każ­dym rodza­ju skó­ry, nawet tej wrażliwej.

Obudź się z blaskiem! 

Pie­lę­gna­cja opar­ta o wita­mi­nę C tak samo, jak każ­da inna, naj­le­piej zadzia­ła nocą, czy­li wte­dy, kie­dy uru­cha­mia­ją się pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne, a skó­ra jest wol­na od szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak zanie­czysz­cze­nie powie­trza. Nowość z wita­mi­ną C od Alk­mie – maska Get up Bri­ght! to wła­śnie pro­dukt prze­zna­czo­ny do wie­czor­nej pie­lę­gna­cji, któ­ry przy­wró­ci cerze blask, zni­we­lu­je prze­bar­wie­nia, a ponad­to pobu­dzi pro­duk­cję kola­ge­nu – skład­ni­ka, któ­ry odpo­wia­da za jej mło­dy wygląd. 

W for­mu­le nowo­ści znaj­du­ją się dwie sta­bil­ne for­my wita­mi­ny C, któ­re uzu­peł­nia­ją eks­trak­ty z pereł­kow­ca japoń­skie­go, skór­ki man­da­ryn­ki i yuzu oraz nasion gry­ki. Dzię­ki takie­mu połą­cze­niu dzia­ła­nie wita­mi­ny C jest mak­sy­mal­nie wzmoc­nio­ne, a więc roz­ja­śnio­na skó­ra to coś, na co zde­cy­do­wa­nie moż­na liczyć, regu­lar­nie sto­su­jąc ten pro­dukt. 

Inny skład­nik zawar­ty w masce to olej z karot­ki, któ­ry z kolei natu­ral­nie popra­wia kolo­ryt skó­ry.  For­mu­ła Get up Bri­ght! to też eks­trakt z man­da­ry­nek z Chios, któ­ry odpo­wia­da za zła­go­dze­nie podraż­nio­nej skó­ry, pobu­dze­nie pro­duk­cji kola­ge­nu oraz wyraź­ne zwięk­sze­nie jędr­no­ści. Skład­nik ten jest pozy­ski­wa­ny jedy­nie na grec­kiej wyspie Chios poprzez upcy­kling skó­rek z orga­nicz­nych man­da­ry­nek, wyko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji esen­cji per­fum. Cha­rak­te­ry­zu­je się̨ zrów­no­wa­żo­ną̨ upra­wą i ręcz­nym zbio­rem. Dzię­ki temu maska jest nie tyl­ko dobra dla skó­ry, ale rów­nież przy­ja­zna dla śro­do­wi­ska! 

Nowość z witaminą C od Alkmie – maska Get up Bright!

Nowość z wita­mi­ną C od Alk­mie – maska Get up Bright!

 

Jeże­li cho­dzi o spo­sób uży­cia Get up Bri­ght! – wystar­czy przed pój­ściem spać, nało­żyć cien­ką war­stwę pro­duk­tu, omi­ja­jąc oko­li­ce oczu – et voilà! 

Nale­ży tyl­ko pamię­tać o wcze­śniej­szym oczysz­cze­niu skó­ry – w tym pomóc mogą jed­no­ra­zo­we ręcz­nicz­ki do twa­rzy Pure Face Towels od Alk­mie. To higie­nicz­na alter­na­ty­wa wyko­na­na w 100% z bio­de­gra­do­wal­nych włó­kien roślin­nych i pozba­wio­na kom­po­zy­cji zapa­cho­wej. Dzię­ki temu jest odpo­wied­nia nawet do cery wraż­li­wej. 

W ramach dopeł­nie­nia pie­lę­gna­cji, war­to rano, po zmy­ciu pozo­sta­ło­ści maski i oczysz­cze­niu skó­ry (naj­le­piej rów­nież ręcz­ni­ka­mi Pure Face Towels), zaapli­ko­wać serum Wake-up shot!. Taki duet zapew­ni kom­plek­so­we dzia­ła­nie ener­ge­ty­zu­ją­ce i roz­ja­śnia­ją­ce – zarów­no w dzień, jak i w nocy. Kosme­ty­ki te mogą być sto­so­wa­ne przez cały rok, pod warun­kiem, że poran­na pie­lę­gna­cja uwzględ­nia SPF. Tyl­ko z ochro­ną prze­ciw­sło­necz­ną kosme­ty­ki mają­ce w skła­dzie wita­mi­nę C mogą speł­niać swo­je funk­cje i fak­tycz­nie zwal­czać prze­bar­wie­nia. 

Alkmie serum Wake-up shot!

Alk­mie serum Wake-up shot!

 

Niech koń­ców­ka zimy dni będzie cza­sem, w któ­rym wydo­bę­dzie­my ze skó­ry jej natu­ral­ny blask – tak, aby już na wio­snę się nim cie­szyć i pięk­nie rezo­no­wać ze słoń­cem! 

Piękna skóra w każdym wieku z nową linią Slow Age od Alkmie

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Poznaj 5 ciekawostek o polskiej marce Alkmie

Alk­mie to pol­ska mar­ka kosme­tycz­na, któ­ra nie­ustan­nie zachwy­ca swo­ich klien­tów inno­wa­cyj­ny­mi pro­duk­ta­mi i zaawan­so­wa­ny­mi tech­no­lo­gia­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi. Jej uni­kal­na filo­zo­fia opar­ta na połą­cze­niu natu­ry z nowo­cze­sną nauką przy­cią­ga uwa­gę, dla­te­go war­to zgłę­bić nie­co wię­cej infor­ma­cji na…
Więcej
Uroda

Cera pełna blasku na sylwestra!

Nie od dziś wia­do­mo, że sekre­tem pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go make-up’u jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie skó­ry pod nie­go. Żaden roz­świe­tlacz nie da tak pięk­ne­go efek­tu, jak natu­ral­ny blask – dla­te­go trze­ba zna­leźć spo­sób, żeby go wydo­być. Zabły­snąć na sylwestra…
Więcej