Uroda

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Pro­mien­na i zdro­wo wyglą­da­ją­ca skó­ra może być dla wie­lu z nas celem na nowy rok. W osią­gnię­ciu tego może pomóc dosko­na­le zna­na i uwiel­bia­na na ryn­ku wita­mi­na C. Jej sze­ro­kie zasto­so­wa­nie już od lat wykorzystywane…

Więcej
Uroda

Cera pełna blasku na sylwestra!

Nie od dziś wia­do­mo, że sekre­tem pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go make-up’u jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie skó­ry pod nie­go. Żaden roz­świe­tlacz nie da tak pięk­ne­go efek­tu, jak natu­ral­ny blask – dla­te­go trze­ba zna­leźć spo­sób, żeby go wydo­być. Zabły­snąć na sylwestra…

Więcej