Bunt od dawna był wyrazem odwagi, zrywał z dotychczasowymi ramami i odważnie wprowadzał w nowe i nieznane, a nierzadko i lepsze czasy. Bez buntu nie byłoby rozwoju, a głos społeczeństwa i ludzi wciąż jest najważniejszy. W takim buntowniczym duchu marka H&M prezentuje najnowszą kolekcję Studio AW20 The Refined Rebel, zainspirowaną ludźmi, których styl jest tak wyrazisty i odważny, jak ich sposób bycia. 

Kolekcja H&M AW20

Kolek­cja H&M AW20

The Refi­ned Rebel we wspa­nia­ły spo­sób nawią­zu­je mię­dzy inny­mi do two­rzą­cej pod pseu­do­ni­mem Ver­non Lee, XIX-wiecz­nej pisar­ki – Vio­let Paget  i jej rezy­den­cji we Flo­ren­cji. Zupeł­nie inna, niż dotych­cza­so­we kam­pa­nie H&M, mar­ka zry­wa z tra­dy­cją, zapra­sza­jąc do współ­pra­cy Bar­bie Fer­re­ira, Vero­ni­ka Heil­brun­ner, Cele­ste, Alton Mason, Young Empe­rors i Mia Kong, z któ­rych każ­dy współ­two­rzył kam­pa­nię z inne­go zakąt­ka glo­bu. Głów­nym zada­niem przy two­rze­niu kam­pa­nii była indy­wi­du­al­na inter­pre­ta­cja kolek­cji, na swój nie­po­wta­rzal­ny spo­sób, w któ­rym to indy­wi­du­alizm odgry­wał głów­ną rolę.

Tak powsta­ła kolo­ro­wa, bun­tow­ni­cza i nie­prze­wi­dy­wal­na kolek­cja AW20 – mie­szan­ka roc­ka, disco i pun­ka lat 70., moc­no nawią­zu­ją­ca do andro­ge­nicz­ne­go sty­lu Davi­da Bowie. Bogac­two żywych kolo­rów, m.in. lazu­ro­we­go błę­ki­tu, zie­le­ni czy jaskra­we­go różu spra­wi, że w kolek­cji odnaj­dzie­cie zarów­no ubra­nia ide­al­ne na sza­lo­ną impre­zę, jak i per­fek­cyj­nie skro­jo­ne gar­ni­tu­ry, np. dopa­so­wa­ny nie­bie­ski gar­ni­tur wyko­na­ny z weł­ny z recy­klin­gu, sza­ry płaszcz z moc­no zary­so­wa­ny­mi ramio­na­mi czy bluz­ka z fal­ba­na­mi wyko­na­na z polie­stru z recy­klin­gu.

Kolek­cja H&M AW20 ma w tym roku szcze­gól­nie waż­ny wydźwięk. To bowiem kolek­cja stwo­rzo­na dla osób, któ­re nie boją się wyra­żać sie­bie, a któ­ra pozwa­la obu­dzić w sobie bun­tow­ni­ka. Z uwa­gi na panu­ją­ca pan­de­mię, zespół H&M chcąc dać boha­te­rom kam­pa­nii AW20 swo­bo­dę two­rze­nia i moż­li­wość wyra­że­nia sie­bie, pozo­sta­wił im wol­ną rękę w two­rze­niu wyjąt­ko­we­go sty­lu.

H&M, chcąc pro­pa­go­wać ideę bun­tu w słusz­nej spra­wie, zachę­ca­jąc do wyra­ża­nia sie­bie poprzez ubra­nia, zapro­jek­to­wa­ła spe­cjal­ny filtr dedy­ko­wa­ny mediom spo­łecz­no­ścio­wym, któ­ry ma zachę­cić odbior­ców do two­rze­nia wła­snych sty­li­za­cji i dzie­le­nia się nimi ze świa­tem, wspól­nie z boha­te­ra­mi jesien­no – zimo­wej kam­pa­nii. Wkrót­ce, dostęp­ne będą tak­że Gify, dzię­ki któ­rym każ­dy będzie mógł poczuć się jak twarz kolek­cji H&M Stu­dio AW20. 

Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors i Mia Kong Veronika Heilbrunner Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors i Mia Kong Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors i Mia Kong Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors i Mia Kong Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors i Mia Kong Barbie Ferreira Celeste Mia Kong Alton Mason

H&M Stu­dio AW20  The Refi­ned Rebel będzie dostęp­na onli­ne na hm.com już od 24 wrze­śnia br.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej