ModaNewsroom

Biżuteryjny zielnik od ORSKA

ORSKA zaprojektowała swój długowieczny zielnik. Ma tę przewagę nad tradycyjnym, że nie musi być podziwiany jedynie na kartach książki, rozdzielonych pergaminem. Można nim ozdobić własne ciało.

Biżuteryjny zielnik od ORSKA

Anna Orska jako entu­zjast­ka zie­lo­nych kra­jo­bra­zów i otwar­tych prze­strze­ni stwo­rzy­ła kolek­cję Bery, któ­ra hoł­du­je dosko­na­ło­ści natu­ral­nych form. Sza­nu­jąc wdzięk roślin pro­jek­tant­ka sta­ra­ła się jak naj­mniej inge­ro­wać, w swo­ich pro­jek­tach, w ich fak­tycz­ny kształt. W biżu­te­rii wyko­rzy­sta­ła liście, pędy i nasio­na roślin, odtwo­rzo­ne w rze­czy­wi­stej wiel­ko­ści w mosią­dzu. Naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły są wier­nie odwzo­ro­wa­ne w meta­lo­wych rzeź­bach dzię­ki tech­no­lo­gii odle­wu. Aby zna­leźć wdzięcz­ne for­my, war­te wyko­rzy­sta­nia w pro­jek­tach, nie trze­ba było szu­kać dale­ko. Czę­ści roślin, któ­re poja­wi­ły się w kolek­cji pocho­dzą z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia pra­cow­ni artyst­ki. Więk­szym wyzwa­niem był wybór jedy­nie kil­ku ze zdo­by­tych roślin, gdyż każ­da z nich mia­ła w sobie nie­za­prze­czal­ny urok. Róż­no­rod­ność nawet naj­bar­dziej pro­za­icz­nych roślin takich jak thu­ja occi­den­ta­lis (żywot­nik zachod­ni), buxus sem­pe­rvi­rens (buksz­pan zwy­czaj­ny), czy acer pla­ta­no­ides (klon pospo­li­ty), skła­nia pro­jek­tant­kę do cią­głe­go roz­bu­do­wy­wa­nia kolek­cji. Jak sama mówi, jed­ną z jej naj­więk­szych inspi­ra­cji pro­jek­to­wych jest natu­ra. Nie­za­leż­nie od ewo­lu­ują­ce­go sty­lu i kolej­nych inspi­ra­cji to się nie zmie­nia. Anna Orska sta­ra się co naj­mniej raz w roku wyko­rzy­sty­wać nie­zwy­kły poten­cjał natu­ry. W ten spo­sób siłą rze­czy zaczął powsta­wać atlas roślin i zwie­rząt mar­ki ORSKA. Roz­wi­ja się i roz­bu­do­wu­je z mie­sią­ca na mie­siąc.

Biżuteryjny zielnik od ORSKA

Biżu­te­ria, ze wszyst­kich sztuk pla­stycz­nych, ma naj­wię­cej wspól­ne­go z rzeź­bą. W zasa­dzie, jako for­ma prze­strzen­na, dokład­nie nią jest, jedy­nie w małej ska­li. Poszu­ku­jąc dosko­na­łych rzeź­biar­skich inspi­ra­cji war­to się­gnąć do natu­ry. Jak wia­do­mo ona rzad­ko się myli i zawsze jest na wycią­gnię­cie ręki.

Biżuteryjny zielnik od ORSKA Biżuteryjny zielnik od ORSKA Biżuteryjny zielnik od ORSKA Biżuteryjny zielnik od ORSKA Biżuteryjny zielnik od ORSKA

W kolek­cji znaj­du­ją się bran­so­le­ty, naszyj­ni­ki, kol­czy­ki, pier­ścion­ki i brosz­ki. Biżu­te­ria kosz­tu­je 100–680 zł.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do któ­re­go artyst­ka uda­ła się w poszu­ki­wa­niu pereł. Oprócz nich, odna­la­zła…
Więcej
ModaNewsroom

Nowy gatunek dołączył do biżuteryjnej menażerii ORSKA

Od poja­wie­nia się Insek­tów wśród pro­jek­tów ORSKA, nie tyl­ko bez­pow­rot­nie prze­padł lęk przed nimi, ale też naro­dzi­ła się szcze­ra sym­pa­tia. Uczu­cie na tyle sil­ne, że Anna Orska posta­no­wi­ła posze­rzyć swą gro­ma­dę owa­dów o nowy gatu­nek.…
Więcej