Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do któ­re­go artyst­ka uda­ła się w poszu­ki­wa­niu pereł. Oprócz nich, odna­la­zła rów­nież rze­mieśl­ni­ków two­rzą­cych tech­ni­ką o korze­niach się­ga­ją­cych sze­ściu tysię­cy lat. 

Lako­wa­nie to pro­ces wie­lo­krot­ne­go nakła­da­nia na drew­nia­ną bazę barw­nej żywi­cy roślin­nej. Każ­da war­stwa potrze­bu­je cza­su na zasty­gnię­cie i każ­dą z nich nale­ży wypo­le­ro­wać. Powta­rzal­ne czyn­no­ści skła­da­ją się na cykl, któ­ry może trwać nawet kil­ka tygo­dni. Lako­wa­ne ręko­dzie­ło jest inkru­sto­wa­ne ręcz­nie wyci­na­ny­mi orna­men­ta­mi z masy per­ło­wej. Biżu­te­rię z kolek­cji Viet­nam zdo­bią moty­wy przed­sta­wia­ją­ce zarów­no nie­sy­me­trycz­nie wiją­cą się, dzi­ką przy­ro­dę, jak i gra­ficz­ne, wręcz archi­tek­to­nicz­ne kon­struk­cje roślin­ne. Pro­jek­tant­ka w ten spo­sób zde­rzy­ła natu­ral­ny przy­pa­dek z mini­ma­li­stycz­nym ładem. Orna­men­ty są wto­pio­ne w soczy­ście czer­wo­ną i smo­li­ście czar­ną lakę o wyso­kim poły­sku. Limi­to­wa­na biżu­te­ria z kolek­cji Viet­nam zosta­ła opra­wio­na w sre­bro i uzu­peł­nio­na per­ła­mi mor­ski­mi z zato­ki Ha Long.

Wie­ko­wa tech­ni­ka rze­mieśl­ni­cza ubra­na we współ­cze­sny design, poka­zu­je nie­kon­wen­cjo­nal­ną inter­pre­ta­cję Wiet­na­mu według Anny Orskiej. To podej­ście odda­je rów­nież sesja zdję­cio­wa pro­mu­ją­ca kolek­cję. Asce­tycz­ne obra­zy w czer­wie­ni i bie­li pre­zen­tu­ją biżu­te­rię w sty­li­za­cjach noszo­nych przez azja­tyc­ką model­kę z albi­ni­zmem. Mini­ma­li­stycz­ne foto­gra­fie kry­ją w sobie tajem­ni­czość i napię­cie, któ­re są zasłu­gą intry­gu­ją­cej uro­dy kobie­ty zde­rzo­nej z wyra­zi­stą biżu­te­rią

W kolek­cji poja­wi­ły się kol­czy­ki, naszyj­nik i bran­so­le­ty w cenach 340 – 1360zł

Sesja wize­run­ko­wa dla mar­ki ORSKA do kolek­cji Viet­nam zosta­ła stwo­rzo­na przez Moni­kę Cze­sak.

Zdję­cia – Dawid Groń­ski

Model­ka – Con­nie Chiu

Make-up artist – Mar­cin Łab­no

Fry­zjer – Daniel Maso­wa

Sce­no­graf – Mar­cin Ste­fa­nik
Komentarze

komen­ta­rzy