ModaNewsroom

Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do któ­re­go artyst­ka uda­ła się w poszu­ki­wa­niu pereł. Oprócz nich, odnalazła…

Więcej
ModaNewsroom

Biżuteryjny zielnik od ORSKA

ORSKA zapro­jek­to­wa­ła swój dłu­go­wiecz­ny ziel­nik. Ma tę prze­wa­gę nad tra­dy­cyj­nym, że nie musi być podzi­wia­ny jedy­nie na kar­tach książ­ki, roz­dzie­lo­nych per­ga­mi­nem. Moż­na nim ozdo­bić wła­sne cia­ło. Anna Orska jako entu­zjast­ka zie­lo­nych kra­jo­bra­zów i otwar­tych przestrzeni…

Więcej