KsiążkiKultura

Biografie, które warto przeczytać

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Jakie zale­ty ma czy­ta­nie ksią­żek, nie trze­ba mówić tym, któ­rzy zawsze mają przy sobie swój elek­tro­nicz­ny czyt­nik e‑booków lub tra­dy­cyj­ną papie­ro­wą wer­sję książ­ki. To przede wszyst­kim chwi­la relak­su, w…

Więcej