ModaNewsroom

BELLER X HALINA MLYNKOVA PREMIERA SESJI ZDJĘCIOWEJ Z UDZIAŁEM AMBASADORKI MARKI

Tekst: Mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Beller/Marcin Kemp­ski

BELLER X Halina Mlynkova5

Do jej wyro­bu wyko­rzy­sty­wa­ne są naj­wy­żej kla­sy krusz­ce: czter­na­sto­ka­ra­to­we zło­to, sre­bro pró­by 925 oraz kamie­nie szla­chet­ne – m.in. dia­men­ty, szma­rag­dy i sza­fi­ry. Dzię­ki ręcz­ne­mu wyko­na­niu BELLER odzna­cza się nie­prze­cięt­ną dba­ło­ścią o naj­mniej­szy detal. Mimo zale­d­wie trzech lat obec­no­ści na ryn­ku, biżu­te­ria ta jest jed­ną z naj­czę­ściej wybie­ra­nych przez gwiaz­dy na czer­wo­ny dywan. Swo­je sty­li­za­cje uzu­peł­nia­ją nią m.in. Kamil­la Baar, Agniesz­ka Szu­lim, Mar­ta Żmu­da Trze­bia­tow­ska, Han­na Lis, Ali­cja Bachle­da – Curuś, Pau­li­na Sykut czy Agniesz­ka Dygant.

BELLER X Halina Mlynkova4

Do gro­na miło­śni­czek mar­ki BELLER od dłuż­sze­go cza­su nale­ży rów­nież Hali­na Mlyn­ko­va. Jestem ogrom­ną fan­ką biżu­te­rii i dłu­go szu­ka­łam takiej, któ­ra w stu pro­cen­tach będzie w mojej este­ty­ce i z któ­rą będę mogła się utoż­sa­miać – pod­kre­śla woka­list­ka. Taki wła­śnie jest BELLER – to biżu­te­ria, któ­rej prak­tycz­nie nie zdej­mu­ję i któ­ra towa­rzy­szy mi w każ­dej chwi­li moje­go życia: zarów­no na sce­nie, na czer­wo­nym dywa­nie, jak i na co dzień. Mia­łam ją na sobie rów­nież na swo­im ślu­bie. Uwiel­biam ją i czu­ję się w niej wyjąt­ko­wo! – doda­je.

Z począt­kiem stycz­nia artyst­ka pod­pi­sa­ła pierw­szy w swo­jej karie­rze duży kon­trakt i zosta­ła tym samym nową amba­sa­dor­ką mar­ki BELLER.

BELLER X Halina Mlynkova7

15 kwiet­nia w mod­nej war­szaw­skiej restau­ra­cji „AIOLI – inspi­red by MINI” odby­ło się, adre­so­wa­ne do przed­sta­wi­cie­li mediów modo­wych i life­sty­lo­wych, spo­tka­nie z Hali­ną Mlyn­ko­vą, pod­czas któ­re­go pre­mie­ro­wo zapre­zen­to­wa­na zosta­ła sesja zdję­cio­wa pro­mu­ją­ca mar­kę BELLER z udzia­łem artyst­ki. Par­te­rem wyda­rze­nia była cukier­nia Odet­te.

Pro­duk­cją sesji zaję­ła się agen­cja highnoon.pl. Na zdję­ciach autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go woka­list­ka zapre­zen­to­wa­ła się w zupeł­nie nowej odsło­nie. Kobie­cość, ele­gan­cja, sub­tel­ność i mini­ma­lizm – tak w skró­cie moż­na opi­sać kli­mat, w jakim zosta­ły utrzy­ma­ne foto­gra­fie. Za sty­li­za­cję odpo­wie­dzial­na była Ali­cja Wer­nie­wicz, za make-up: Patry­cja Dobrze­niec­ka, a za fry­zu­ry – Piotr Pycior.

BELLER X Halina Mlynkova6

BELLER X Halina Mlynkova3

BELLER X Halina Mlynkova1

BELLER X Halina Mlynkova2

IMG_1079

IMG_1057

IMG_1066

IMG_1055

IMG_1050

IMG_1074

IMG_1051

 Kolekcja dostępna na www.beller.pl, a także do salonu marki BELLER w
Warszawie przy ulicy Koszykowej 31.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej
ModaNewsroom

DESTINY - nowa kolekcja marki BELLER

Mar­ka BELLER zno­wu zaska­ku­je i pre­zen­tu­je kolej­ną odsło­nę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świa­ta mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzo­na z różo­we­go zło­ta pró­by 585 połą­czo­ne­go z awan­gar­do­wo osa­dzo­ny­mi dia­men­ta­mi (czy­stość VVS, bar­wa D‑F). Ich blask nada­je biżu­te­rii nie­sa­mo­wi­tej lek­ko­ści i ele­gan­cji.…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *