ModaNewsroom

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­nych leni­wych poran­ków spę­dzo­nych w łóż­ku. Uwiel­bia­na przez nas jedwab­na bie­li­zna, saty­no­we koszu­le czy opa­ski na oczy oprócz kla­sycz­nej, czar­nej wer­sji, tym razem poja­wia­ją się tak­że w świe­żych, wio­sen­nych odcie­niach: paste­lo­we­go błę­ki­tu oraz sub­tel­ne­go beżu. W kolek­cji AURORA nie bra­ku­je tak­że zaska­ku­ją­cych nowo­ści- mini­ma­li­stycz­ne, cien­kie jedwab­ne sza­li­ki (do wybo­ru w kolo­rze czer­ni i pudro­we­go różu będą pro­stym a zara­zem sty­lo­wym dodat­kiem, któ­ry uzu­peł­ni sty­li­za­cję, a tuni­ka z jedwab­nej kre­py z dekol­tem V spraw­dzi się tak­że pod­czas sło­necz­nych dni na pla­ży.

Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła Ola Kowal (Model Plus), któ­rej kla­sycz­ną uro­dę uchwy­ci­ła w obiek­ty­wie Ala Weso­łow­ska (I Like Pho­to). Sty­li­za­cją zaję­ła się Karo­li­na Lim­bach, o wło­sy zadbał Gor Dury­an (D’Vision ART) , make-up wyko­na­ła Justy­na Szczę­sna, a sce­no­gra­fię stwo­rzy­ła Joan­na Musil.

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry…
Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…
Więcej