AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­nych leni­wych poran­ków spę­dzo­nych w łóż­ku. Uwiel­bia­na przez nas jedwab­na bie­li­zna, saty­no­we koszu­le czy opa­ski na oczy oprócz kla­sycz­nej, czar­nej wer­sji, tym razem poja­wia­ją się tak­że w świe­żych, wio­sen­nych odcie­niach: paste­lo­we­go błę­ki­tu oraz sub­tel­ne­go beżu. W kolek­cji AURORA nie bra­ku­je tak­że zaska­ku­ją­cych nowo­ści- mini­ma­li­stycz­ne, cien­kie jedwab­ne sza­li­ki (do wybo­ru w kolo­rze czer­ni i pudro­we­go różu będą pro­stym a zara­zem sty­lo­wym dodat­kiem, któ­ry uzu­peł­ni sty­li­za­cję, a tuni­ka z jedwab­nej kre­py z dekol­tem V spraw­dzi się tak­że pod­czas sło­necz­nych dni na pla­ży.

Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła Ola Kowal (Model Plus), któ­rej kla­sycz­ną uro­dę uchwy­ci­ła w obiek­ty­wie Ala Weso­łow­ska (I Like Pho­to). Sty­li­za­cją zaję­ła się Karo­li­na Lim­bach, o wło­sy zadbał Gor Dury­an (D’Vision ART) , make-up wyko­na­ła Justy­na Szczę­sna, a sce­no­gra­fię stwo­rzy­ła Joan­na Musil.

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy