NewsroomUroda

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda perfumowana zrodziła się z pewnego wspomnienia z dzieciństwa Pana Alaïi –„sceny, w której kubeł zimniej wody wylany na rozgrzaną ścianę pokrytą wapnem wywołuje eksplozję świeżości”, tak woda perfumowana Blanche zakorzeniona jest w innym epizodzie z życia Kreatora – jego wizycie w pałacu Alhambra w Grenadzie.

Dla Ala­ïi biel to przede wszyst­kim świa­tło, archi­tek­tu­ra, wyra­zi­stość. Kie­dy pozna­je­my jego bia­łe baweł­nia­ne koszu­le o nie­na­gan­nym kro­ju, odkry­wa­my wręcz nauko­wą pre­cy­zję. Ich pro­sto­ta i ele­gan­cja nie mają w sobie nic z przy­pad­ko­wo­ści. Tak jak bia­łe świa­tło ema­nu­ją wyra­zi­sto­ścią i eks­tre­mal­ną czy­sto­ścią.

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Alham­bra, per­ła śre­dnio­wiecz­nej archi­tek­tu­ry hisz­pań­skiej, ocza­ro­wa­ła Azze­di­na Ala­ïę swo­imi rzeź­bio­ny­mi mura­mi, któ­re jak welon oddzie­la­ją wnę­trze pała­cu od świa­ta zewnętrz­ne­go, deli­kat­nie ażu­ro­wy­mi ścia­na­mi z mar­mu­ru prze­pusz­cza­ją­cy­mi pro­mie­nie sło­necz­ne oraz powsta­ją­cą w ten spo­sób grą świa­tła i cie­nia. Kre­ator instynk­tow­nie wyczuł w Alham­brze związ­ki z jego wła­snym świa­tem. Moty­wy roślin­ne, kali­gra­ficz­ne i geo­me­trycz­ne w połą­cze­niu ze świa­tłem przy­wo­ła­ły na myśl deli­kat­ną, ela­stycz­ną tka­ni­nę.

Wystar­czy dostać się do pra­cow­ni Azze­di­na Ala­ïi, jego „sank­tu­arium”, i zoba­czyć go przy pra­cy, jak posłu­gu­je się tymi wszyst­ki­mi narzę­dzia­mi (linij­ka­mi, trój­ką­ta­mi, szpil­ka­mi, naparst­ka­mi), z jaką uwa­gą krą­ży wokół mode­lu i z pre­cy­zją rysu­je kre­ski i zna­ki, żeby zro­zu­mieć, że ma się do czy­nie­nia z praw­dzi­wym archi­tek­tem. Wła­śnie w archi­tek­tu­rze i nowo­cze­snej tech­no­lo­gii nale­ży szu­kać korze­ni sztu­ki Azze­di­na Ala­ïi. Swo­je ate­lier Kre­ator stwo­rzył w ser­cu Pary­ża – w prze­strze­ni prze­my­sło­wej (co może być zasko­cze­niem) oświe­tlo­nej szkla­nym dachem. Zwłasz­cza kuch­nia Pana Ala­ïi sta­ła się prze­strze­nią magicz­ną, miej­scem wie­lu spo­tkań, twór­czych dzia­łań i dys­ku­sji – tutaj wszyst­ko jest bia­łe: bia­łe kwia­ty, bia­łe krze­sła, bia­ły stół.

Przy pra­cy nad wodą per­fu­mo­wa­ną Blan­che spo­tkał się ten sam zespół twór­ców co w przy­pad­ku wody per­fu­mo­wa­nej – Car­la Soz­za­ni, Marie Sala­ma­gne, Mar­tin Sze­ke­ly, Paolo Rover­si – sku­pio­ny wokół Kre­ato­ra w poszu­ki­wa­niu tej czy­sto­ści i pre­cy­zji. „W tej nowej przy­go­dzie – wyja­śnia Marie – sku­pi­łam się na mlecz­no-bia­łych kwia­tach, nie­co bar­dziej sło­necz­nych akor­dach, doda­jąc do nich akcen­ty pudro­we i wzbo­ga­ca­jąc kom­po­zy­cję wani­lią i uwo­dzi­ciel­skim piż­mem.

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Nowy fla­kon, cał­ko­wi­cie trans­pa­rent­ny, ozdo­bio­ny został wzo­rem wygra­we­ro­wa­nym w szkle. Wzór ten wytło­czo­ny został rów­nież na bia­łym, kar­to­no­wym etui. Two­rzy to razem wyjąt­ko­wo ele­ganc­ką opra­wę dla nowe­go zapa­chu.

Woda per­fu­mo­wa­na i woda per­fu­mo­wa­na Blan­che są dla sie­bie cał­ko­wi­cie kom­ple­men­tar­ne. Toczy się mię­dzy nimi rodzaj dia­lo­gu jak pomię­dzy bie­lą i czer­nią, czy też zmy­sło­wym wyra­fi­no­wa­niem i powro­tem do korze­ni. Kobie­ta Ala­ïi przed­sta­wia­na jest jako współ­cze­sna bogi­ni, aktyw­na, dyna­micz­na i pięk­na. Dla niej Pan Ala­ïa stwo­rzył wodę per­fu­mo­wa­ną Blan­che, będą­cą rodza­jem źró­dła, inspi­ra­cji, ponie­waż zgod­nie z pięk­ną defi­ni­cją Wasi­li­ja Kan­din­skie­go, któ­rą Kre­ator powie­rzył mi pew­ne­go dnia w sekre­cie „biel oddzia­łu­je na naszą duszę jak cisza, nicość, a przede wszyst­kim począ­tek”.

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ala - naturalne piękno dla duszy i ciała, czyli marka top modelki Kasi Struss

Nazwa­na imie­niem cór­ki pol­skiej top model­ki – Ali­ce – natu­ral­na mar­ka kosme­ty­ków powsta­ła z miło­ści do natu­ry w prze­cią­gu ostat­nich dwóch lat. To uni­kal­ne połą­cze­nie natu­ral­nych surow­ców nie tyl­ko z Pol­ski, ale i całe­go świa­ta,…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Alaïa

Z wykształ­ce­nia rzeź­biarz. Z zawo­du kre­ator i pro­jek­tant, któ­ry nic sobie nie robi z obo­wią­zu­ją­cych w modzie zasad, a mimo to od wie­lu lat ubie­ra naj­pięk­niej­sze kobie­ty świa­ta. Azze­di­ne Ala­ïa to wywo­dzą­cy się z Tune­zji arty­sta, któ­ry z małej rue de Mous­sy, ulicz­ki miesz­czą­cej się w samym ser­cu pary­skiej dziel­ni­cy Marai, stwo­rzył cen­trum mody na świa­to­wym pozio­mie.
Więcej