Uroda

ala – naturalne piękno dla duszy i ciała, czyli marka top modelki Kasi Struss

Nazwana imieniem córki polskiej top modelki – Alice – naturalna marka kosmetyków powstała z miłości do natury w przeciągu ostatnich dwóch lat. To unikalne połączenie naturalnych surowców nie tylko z Polski, ale i całego świata, a także innowacyjnych składników najwyższej jakości i licznych konsultacji z profesjonalistami. ala to nie tylko kosmetyki, ale filozofia i styl życia w trosce o zewnętrzne, jak i wewnętrzne piękno.

ala kosmetyki Zdjęcia: Agnieszka Trzoch

Zdję­cia: Agniesz­ka Trzoch

ala to mar­ka beau­ty, jakiej jesz­cze na naszym ryn­ku nie było. Odzwier­cie­dla natu­ral­ność, pro­sto­tę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie odzna­cza się inno­wa­cyj­ny­mi roz­wią­za­nia­mi i wyso­ką jako­ścią. Miłość Kasi Struss do natu­ral­nych kosme­ty­ków trwa już ponad 10 lat i zaczę­ła się nie­win­nie, od pro­stych kro­ków: zmia­ny oto­cze­nia, wymia­ny kosme­tycz­ki oraz pozby­cia się z niej pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych che­mię. Po latach pra­cy w świe­cie mode­lin­gu, uciecz­ka do natu­ral­no­ści oka­za­ła się praw­dzi­wym reme­dium i idyl­lą, co pozwo­li­ło Kasi na roz­wój mar­ki. I tak, wspól­nie ze naj­więk­szy­mi spe­cja­li­sta­mi w sfe­rze pie­lę­gna­cji skó­ry powsta­ła natu­ral­na kolek­cja kosme­ty­ków nie tyl­ko dla kobiet, ale i męż­czyzn, a co wię­cej – w każ­dym wieku.

ala kosmetyki Kasi Struss Zdjęcia: Mateusz Grzelak

Zdję­cia: Mate­usz Grzelak

Pie­lę­gna­cja cery na mia­rę ali to 7 pro­duk­tów, z któ­rych każ­dy sta­no­wi kolej­ny z kro­ków w codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. Wśród nich znaj­dzie­my deli­kat­ny żel do mycia twa­rzy,  peeling do cia­ła, elik­sir prze­ciw nie­do­sko­na­ło­ściom, wodę róża­ną, czy­sty ole­jek jojo­ba, odbu­do­wu­ją­ce serum czy lek­ki krem – wszyst­ko stwo­rzo­ne ze sta­ran­nie dobra­nych, natu­ral­nych skład­ni­ków. W ich skła­dzie znaj­dzie­my pocho­dzą­ce z pol­skich hodow­li czy upraw kwia­ty i zio­ła, takie jak nagie­tek, róża czy rumia­nek, któ­re w połą­cze­niu z egzo­tycz­ny­mi surow­ca­mi z całe­go świa­ta, tj. olej­kiem orga­no­wym czy boga­tą w prze­ciw­u­tle­nia­cze zie­lo­ną her­ba­tą, bez inge­ren­cji sztucz­nych dodat­ków czy per­fum two­rzą lek­kie, natu­ral­ne i efek­tyw­ne pro­duk­ty na mia­rę nowo­cze­snej, świa­do­mej i zrów­no­wa­żo­nej pie­lę­gna­cji. 

Zrów­no­wa­żo­nej, bo tak jak dla mar­ki waż­ne jest jakość i pocho­dze­nie natu­ral­nych skład­ni­ków, tak istot­ny jest sil­nie zako­rze­nio­ny sza­cu­nek dla śro­do­wi­ska. Kasia Struss pod­kre­śla, że zarów­no zdro­wie jak i pięk­no nie­ro­ze­rwal­nie łączy się ze sobą i aby uzy­skać efekt, musi­my o nie dbać jed­no­cze­śnie. To dla­te­go kosme­ty­ki mar­ki ala pro­du­ko­wa­ne są w Pol­sce, nie są testo­wa­ne na zwie­rzę­tach,  a opa­ko­wa­nia zosta­ły zre­du­ko­wa­ne do abso­lut­ne­go mini­mum na rzecz szkla­nych bute­le­czek czy sło­ików, co nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da, ale jed­no­cze­śnie zachę­ca i pro­pa­gu­je recykling.

Wię­cej infor­ma­cji na temat mar­ki i jej filo­zo­fii znaj­dzie­cie na jej pro­fi­lu na Insta­gra­mie @alanaturalbeauty, a kosme­ty­ki dostęp­ne są już od 04 czerw­ca na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej https://alanaturalbeauty.com.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Alaïa

Z wykształ­ce­nia rzeź­biarz. Z zawo­du kre­ator i pro­jek­tant, któ­ry nic sobie nie robi z obo­wią­zu­ją­cych w modzie zasad, a mimo to od wie­lu lat ubie­ra naj­pięk­niej­sze kobie­ty świa­ta. Azze­di­ne Ala­ïa to wywo­dzą­cy się z Tune­zji arty­sta, któ­ry z małej rue de Mous­sy, ulicz­ki miesz­czą­cej się w samym ser­cu pary­skiej dziel­ni­cy Marai, stwo­rzył cen­trum mody na świa­to­wym poziomie.
Więcej
NewsroomUroda

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda per­fu­mo­wa­na zro­dzi­ła się z pew­ne­go wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa Pana Ala­ïi –„sce­ny, w któ­rej kubeł zim­niej wody wyla­ny na roz­grza­ną ścia­nę pokry­tą wap­nem wywo­łu­je eks­plo­zję świe­żo­ści”, tak woda per­fu­mo­wa­na Blan­che zako­rze­nio­na jest w…
Więcej