NewsroomUroda

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda per­fu­mo­wa­na zro­dzi­ła się z pew­ne­go wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa Pana Ala­ïi –„sce­ny, w któ­rej kubeł zim­niej wody wyla­ny na roz­grza­ną ścia­nę pokry­tą wap­nem wywo­łu­je eks­plo­zję świe­żo­ści”, tak woda per­fu­mo­wa­na Blan­che zako­rze­nio­na jest w…

Więcej