MakijażNewsroomUroda

Marka, którą musisz znać - SAY MAKEUP

Maki­jaż to sztu­ka, a każ­da artyst­ka ma swo­je ulu­bio­ne narzę­dzie pra­cy – pędz­le. Akce­so­ria, bez któ­rych żaden make-up nie może się udać. Mar­ka SAY MAKEUP dosko­na­le zna zasa­dy per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu, dla­te­go stwo­rzy­ła 12 uni­kal­nych pędzli…

Więcej