ModaStreet style

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

 

Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na sty­li­za­cje. Oto prze­gląd naj­lep­szych looków minio­nych mie­się­cy.

SKINNY LIAR

SKINNY LIAR

Wyjąt­ko­wo dziew­czę­ce i uro­cze połą­cze­nie jean­su. Wszyst­ko zacho­wa­ne w kli­ma­cie lat 80/90. Dłu­gie, czar­ne skar­pet­ki doda­ją pie­przu i nada­ją cha­rak­ter Loli­ty! Mod­ny akcent kape­lu­szu w kli­ma­cie Boho dopłe­nia sty­li­za­cję. Czy nie za dużo? Wyda­je nam się, że dla dziew­czyn 16–23 to wyjąt­ko­wo tra­fio­na sty­li­za­cja, ale pamię­taj­cie 30tki! Łatwo zro­bić z sie­bie w ten spo­sób dzi­dzie pier­nik!

PATINESS by Patrycja Rychlik

PATINESS by Patrycja Rychlik

Nie­ba­nal­ne cie­ka­we zesta­wie­nie, zamszo­wa kata­na połą­czo­na z błę­kit­ną koszu­lą. Zamiast mokra­sy­nów, do jean­sów typu “mom jeans” Patry­cja wybra­ła wyso­ki obcas. Całość zacho­wa­na w tren­dzie Boho z nut­ką sza­lo­nych lat 90! Co cie­ka­we kurt­ka pocho­dzi z second han­du! Zło­ty zakup!

 Jestem Kasia

 Jestem Kasia 

Gar­ni­tu­ry to zde­cy­do­wa­nie must have tego sezo­nu. Dosko­na­le zda­je sobie z tego spra­wę Jestem Kasia, któ­ra do sza­re­go uni­for­mu zakła­da ponad­cza­so­wy pasiak. Spor­to­we tramp­ki wyko­na­ne z eko­lo­gicz­ne­go płót­na prze­ła­mu­ją ele­gan­cję, nada­jąc out­fi­to­wi codzien­ny i luź­ny wygląd.

Olivia Kijo

Olivia Kijo

Nie­zmien­nie zachwy­ca nowy­mi pomy­sła­mi. Oli­via Kijo w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób łączy tren­dy. Wężo­we bot­ki zesta­wia z mono­ko­lo­ry­stycz­nym połą­cze­niem gol­fu i dzwo­nów z wyso­kim sta­nem. Out­fit dopeł­nia­ją kocie oku­la­ry w kolo­rze nude, skó­rza­ny worek  i kla­sycz­na ramo­ne­ska ze srebr­ny­mi zipa­mi.

STYLE ON

STYLE ON

Jesień i lato. Oversize’owy golf w kolo­rze kame­lo­wym  i mini­spód­nicz­ka pro­jek­tu Isa­bel Marant . Na sto­pach sznu­ro­wa­ne przy kost­kach skó­rza­ne szpli­ki, któ­re nada­ją zesta­wo­wi lek­ko­ści i ele­gan­cji. Na ramio­na fry­wol­nie narzu­co­na jean­so­wa kurt­ka, któ­ra w tym sezo­nie jest zde­cy­do­wa­nym must have każ­dej kobie­ty.

ALICE POINT

ALICE POINT

Pasia­sta mini sukien­ka z obni­żo­nym sta­nem pro­sto z wybie­gu ame­ry­kań­skie­go pro­jek­tan­ta Tommy’ego Hil­fi­ge­ra w zesta­wie­niu z buta­mi od Yves Saint Lau­rent. Luk­sus, pro­sto­ta i kobie­cość w jed­nym.

Agnesa Adamczak

Agnesa Adamczak

Zesta­wie­nie, któ­re w tym sezo­nie kró­lu­je w świe­cie mody. Ele­gan­cja w spor­to­wym wyda­niu. Paste­lo­wy gar­ni­tur to syno­nim wdzię­ku i świe­żo­ści. Na sto­pach kul­to­we Ven­ti­la­tor Reebok Clas­sic, któ­re nie­daw­no obcho­dzi­ły 25-te uro­dzi­ny. Obo­wiąz­ko­wo w soczy­stym kolo­rze, któ­ry nada­je out­fi­to­wi wyra­zu i sma­ku.

CAMMY

CAMMY

Nie­wy­mu­szo­na ele­gan­cja i mini­ma­lizm. Czar­ne na bia­łym. Gar­ni­tu­ro­we spodnie w kant i płaszcz ze stój­ką. Pierw­sze skrzyp­ce w sty­li­za­cji gra ban­da­żo­wa bia­ła bluz­ka odsła­nia­ją­ca linię ramion. W dło­ni czar­na piko­wa­na toreb­ka. Szpil­ki w szpic,  na nie­wy­so­kim obca­sie tchnę­ły w out­fit powiew nad­cho­dzą­ce­go lata.

The Stylish

The Stylish

Moni­ka posta­wi­ła na kolo­ry, któ­re pod­kre­śla­ją jej połu­dnio­wą uro­dę. Cała sty­li­za­cja to beżo­wy zawrót gło­wy któ­ry w połą­cze­niu z dodat­ka­mi w kolo­rze zło­ta spra­wia że ta sty­li­za­cja jest bar­dzo sek­sow­na a jed­no­cze­śnie casu­alo­wa. I kto powie­dział że w cią­ży kobie­ty nie mogą wyglą­dać sek­sow­nie i olśnie­wa­ją­co? Zamiast sukien­ki typu “namiot” może war­to posta­wić na pro­sto­tę, któ­ra pod­kre­śli Twój wyjąt­ko­wy stan.

suzii-in-a-dream-world

suzii-in-a-dream-world

Tak nie wie­le potrze­ba, żeby stwo­rzyć nie­zwy­kle pięk­na sty­li­za­cję. Czę­sto uni­ka­my zakła­da­nie płasz­cza i mary­nar­ki czy kurt­ki, tutaj ten pomysł spraw­dza się dosko­na­le, do tego bia­ły pro­sty t‑shirt! Mini­ma­li­stycz­ne potrak­to­wa­nie sty­lu Boho!  Zamiast gołych kostek skar­pet­ki, któ­re doda­ją non­sza­lan­cji całej syl­wet­ce. Dla nas peł­na 10!

Tekst: Beata Chro­mik, Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust have

  5 must have na jesień - Agnesa Adamczak

  Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie jej styl ewo­lu­ował, jed­nak nie­zmien­nie Agne­sa pozo­sta­je w zgo­dzie z…
  Więcej
  ModaMust have

  5 must have na jesień - Jestem Kasia

  Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej indy­wi­du­al­ność. Jej gar­de­ro­ba skła­da się głów­nie z dobrej jako­ści swe­trów,…
  Więcej
  ModaNewsroom

  BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

  „Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły się inspi­ra­cją i bazą dla limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów, powsta­łej w…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *