ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influencerka, która bez wątpienia wypracowała swój własny, ekstrawagancki styl. Jej instagram to coś więcej niż zwykły feed, jest przemyślany na tyle, że zakrawa o sztukę.  Nie boi się pokazać piękna swojego ciała, wykorzystuje jego formę by stworzyć perfekcyjne i minimalistyczne zdjęcia, przemycając tym samym elementy garderoby i biżuterii. Ma w domu bardzo pokaźną kolekcję wazonów z którymi pozuję, to z pewnością także dzięki jej umiłowaniu do kwiatów i tkanin oraz kolorów pochodzących z natury. Dziś, specjalnie dla czytelników VERS24  Ania wskazuje swoje MUST HAVE na jesień.

 

1. Weł­nia­ny płaszcz – pod­kre­ślam: weł­nia­ny (polie­stro­wi już podzię­ku­je­my). Czym więk­szy tym lep­szy! Lubię też model z paskiem w talii. Tutaj kla­sy­ka gatun­ku od COS.
2. Kasz­mi­ro­wy golf – cudow­nie mięk­ki w doty­ku i do tego cie­pły. Ide­al­ny do spodni i spód­nic z wyso­kim sta­nem. Pro­duk­ty z kasz­mi­ru są dość dro­gie więc czę­sto kupu­ję je w second han­dach lub skle­pach vintage.
3. Skó­rza­ne bot­ki – koniecz­nie na słup­ku, żeby dało się w nich cho­dzić. Dłuż­sza cho­lew­ka świet­nie pasu­je do spodni 3/4 i ołów­ko­wych spód­nic. Prze­pięk­na skó­ra z wężo­wym prin­tem od Mii­sty to mój faworyt.
4. Skó­rza­ne spodnie – w każ­dym kolo­rze i  z wyso­kim sta­nem. Połą­cze­nie ide­al­ne z weł­nia­nym swe­trem ‘over­si­ze’. Podob­nie jak z kasz­mi­rem, czę­sto kupu­ję te z dru­giej ręki.
5. Ołów­ko­wa spód­ni­ca – koniecz­nie za kola­no i koniecz­nie z roz­por­kiem. Noszę do niej abso­lut­nie wszyst­ko – od zwy­kłe­go T‑shirtu, przez jedwab­ne koszu­le po swe­try ‘over­si­ze’. Tutaj w pięk­nym kolo­rze od Uterque.
Insta­gram: @panianiani
http://thewalkietalkie.tumblr.com/
Tekst: PaniA­niA­ni­/VERS-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

5 must have na jesień - Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie jej styl ewo­lu­ował, jed­nak nie­zmien­nie Agne­sa pozo­sta­je w zgo­dzie z…
Więcej