ModaMust have

5 must have na jesień - Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie jej styl ewo­lu­ował, jed­nak nie­zmien­nie Agne­sa pozo­sta­je w zgo­dzie z…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle, że zakra­wa o sztu­kę.  Nie boi się poka­zać pięk­na swo­je­go…

Więcej