ModaMust have

5 must have na jesień – Jestem Kasia

Jestem Kasia – blogerka, która ma prosty, klasyczny ale uroczy i kobiecy styl. Zawsze wybiera bezpieczne i ponadczasowe stylizacje, które dopełnia jednym elementem podkreślającym jej indywidualność. Jej garderoba składa się głównie z dobrej jakości swetrów, ulubionych jeansów, dobrze skrojonych płaszczy. Sposób w jaki prowadzi blog i instagram bardzo odzwierciedla jej osobę – ma artystyczną duszę, jest ciepła, uprzejma i prawdziwa, we wszystkim co robi. Specjalnie dla czytelników VERS-24 stworzyła swoje must have na tegoroczną jesień. Sprawdźcie co znajdzie się w jej szafie!

1. Beret – uwiel­biam wsze­la­kie nakry­cia gło­wy, bo potra­fią sta­no­wić genial­ne dopeł­nie­nie sty­li­za­cji, a nie­jed­no­krot­nie to one wła­śnie “robią look”. W tym sezo­nie sta­wiam na bere­ty, naj­le­piej w odcie­niach czer­wie­ni bądź czerni.

2. Koza­ki za kola­no na obca­sie kaczusz­ce- nale­żę do osób, któ­re pre­fe­ru­ją bot­ki, dla­te­go w mojej sza­fie nie ma żad­nych koza­ków, ale w tym sezo­nie w oko wpa­dły mi zamszo­we bot­ki za kola­no na niskim obca­sie, więc chy­ba czas na małą rewolucję.
3.Medalion: Jestem już posia­dacz­ką deli­kat­ne­go malut­kie­go meda­lio­nu, ale cho­dzi mi po gło­wie coś bar­dziej wyra­zi­ste­go. Tego typu naszyj­nik pięk­nie wyglą­da tak­że w wer­sji jesien­nej, czy­li np. na czar­nym golfie.
4. Kasz­mi­ro­wa blu­za. W swo­jej kolek­cji posia­dam już kasz­mi­ro­we jog­ger­sy w bar­dzo podob­nym sty­lu, któ­re są naj­wy­god­niej­szy­mi spodnia­mi pod­czas podró­ży, więc blu­za była­by ich ide­al­nym dopeł­nie­niem. War­to dodać, że w połą­cze­niu z jean­so­wą lub skó­rza­ną kurt­ką two­rzy się zestaw ide­al­ny na co dzień, nie tyl­ko do samolotu.
5. Jean­sy w odcie­niu spra­nej czer­ni. Jean­sy to pod­sta­wa mojej gar­de­ro­by. Głów­nie noszę te w odcie­niu vin­ta­ge blue, czy­li “spra­ne­go” nie­bie­skie­go, ale po cichu marzę też o ich odpo­wied­ni­ku w czerni.

Tekst/kolaż: Vers-24/ Kasia Szymków

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaStreet style

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

  Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na sty­li­za­cje. Oto prze­gląd naj­lep­szych looków minio­nych mie­się­cy. SKINNY LIAR Wyjąt­ko­wo dziew­czę­ce i…
Więcej