ModaNewsroom

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs.

BIENKOVSKA x STYLE ON

Te sło­wa sta­ły się inspi­ra­cją i bazą dla limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów, powsta­łej w wyni­ku kola­bo­ra­cji pomię­dzy Kin­gą Litwiń­czuk – autor­ką blo­ga modo­we­go Sty­le On i Mile­ną Bień­kow­ską – pro­jek­tant­ką i zało­ży­ciel­ką mar­ki Bien­ko­vska. Kola­bo­ra­cji, któ­ra roz­po­czę­ła się w grud­niu 2016 roku na tar­gach mody autor­skiej Face to Face Paris, zaś pre­mie­rę mia­ła 20 wrze­śnia 2017 w nowym show­ro­omie Black­Bal­lo­on w War­sza­wie.

BIENKOVSKA x STYLE ON

Pamię­tam jak sie­dzia­ły­śmy z Kin­gą w pary­skiej restau­ra­cji ‘La Favo­ri­te’ miesz­czą­cej się przy Rue de Rivo­li. Obser­wo­wa­ły­śmy tam­tej­sze kobie­ty, podzi­wia­ły­śmy je. Były roman­tycz­ne, odważ­ne, mia­ły wła­sny, ory­gi­nal­ny styl. Zachwy­ca­ły­śmy się tą umie­jęt­no­ścią natu­ral­ne­go łącze­nia nowo­cze­snych faso­nów, wzo­rów i kolo­rów. To nas zbli­ży­ło i tak naro­dził się pomysł kola­bo­ra­cji. Choć na co dzień jeste­śmy z innych świa­tów, ja w swo­im sty­lu bar­dziej roman­tycz­na, Kin­ga bar­dziej odważ­na, to wspól­ne stwo­rze­nie linii pro­duk­tów wyda­wa­ło się być bar­dzo cie­ka­wym pomy­słem, ale też naj­więk­szym wyzwa­niem. Chcia­ły­śmy połą­czyć nasze dwa sty­le w taki spo­sób, aby ubra­nia te paso­wa­ły róż­nym kobie­tom, nie tyl­ko nam.” – wspo­mi­na Bień­kow­ska.

Ja nie jestem pro­jek­tant­ką, jestem blo­ger­ką, dla­te­go pod­czas two­rze­nia pro­jek­tów na potrze­by naszej kola­bo­ra­cji kie­ro­wa­łam się swo­imi upodo­ba­nia­mi. Te pro­duk­ty, któ­re stwo­rzy­ły­śmy – sukien­ki, swe­try, spodnie to w stu pro­cen­tach jestem ja, to jest wła­śnie mój styl, to jest część mnie – wypro­du­ko­wa­na z dzia­ni­ny! Kla­sy­ka z deli­kat­ną nutą eks­tra­wa­gan­cji. Przez to, że w kro­ju są cał­kiem kla­sycz­ne, dają wie­le moż­li­wo­ści łącze­nia.” – doda­je Litwiń­czuk.

BIENKOVSKA x STYLE ON

Dzia­ni­no­we sze­ro­kie spodnie z limi­to­wa­nej linii Bien­ko­vska x Sty­le On pod­kre­śla­ją każ­dą syl­wet­kę, over­si­zo­we sukien­ki z odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi przy­cią­ga­ją wzrok, a płaszcz z wzo­rem w zebrę

i sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi nie tyl­ko Cię otu­li i ogrze­je, ale tak­że spraw­dzi się, gdy zechcesz zwró­cić na sie­bie uwa­gę i wyróż­nić się z tłu­mu. Kolo­ry­sty­ka kolek­cji to pod­sta­wo­wa pale­ta barw, inspi­ro­wa­na jesie­nią. Nie­spo­ty­ka­ne kakao, kla­sycz­na czerń, biel i sza­rość pod­kre­śla­ją pięk­no, styl i nie­za­leż­ność, a tak­że sta­no­wią dosko­na­łą bazę wyj­ścio­wą do każ­dej sty­li­za­cji.

BIENKOVSKA x STYLE ON

Over­si­zo­we, mię­si­ste swe­try z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi i mini­ma­li­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na zdję­ciach wize­run­ko­wych zapre­zen­to­wa­ła współ­au­tor­ka linii Kin­ga Litwiń­czuk – Sty­le On. Zdję­cia wize­run­ko­we na war­szaw­skiej Woli wyko­nał duet foto­gra­fów – Pau­li­na Weso­łow­ska oraz Łukasz Żył­ka.

BIENKOVSKA x STYLE ON

Sesja wyko­ny­wa­na o wcze­snych godzi­nach ran­nych, spra­wi­ła, że na zdję­ciach uda­ło się uchwy­cić wyjąt­ko­wy kli­mat i choć wyko­ny­wa­ne w War­sza­wie, przy­wo­dzą na myśl cha­rak­te­ry­stycz­ne uli­ce Nowe­go Jor­ku, czy 13-tej dziel­ni­cy w Pary­żu.

Limi­to­wa­na linia pro­duk­tów dostęp­na będzie od 22.09.2017 w sprze­da­ży onli­ne pod adre­sem www.bienkovska.com.

Tekst/zdjęcuia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaStreet style

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

  Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na sty­li­za­cje. Oto prze­gląd naj­lep­szych looków minio­nych mie­się­cy. SKINNY LIAR Wyjąt­ko­wo dziew­czę­ce i…
Więcej