UrodaVers24 favorites

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na temat komó­rek i prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu, jej pro­duk­ty chro­nią, wzmac­nia­ją i…

Więcej