MakijażNewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Skin Long Wear Fluid Powder Foundation

Często w ciagu dnia zapominasz o utrwaleniu makijażu i nie jesteś zwolenniczką pudru? Z potrzeby prostoty i minimalizmu, a jednocześnie stworzenia produktu trwałego od świtu do zmierzchu powstał pierwszy w historii płynny podkład i puder w jednym – poznajcie Skin Long Wear Fluid Powder Foundation od Bobbi Brown.

ZOOM ON Bobbi Brown Skin Long Wear Fluid Powder Foundation

Ten nie­zwy­kły, wodo­od­por­ny flu­id w płyn­nej for­mu­le wręcz stwo­rzo­ny do cery tłu­stej, bły­ska­wicz­nie zamie­nia się w puder,  two­rząc na Two­jej skó­rze natu­ral­ne, świe­że i nie­ska­zi­tel­ne wykoń­cze­nie bez popra­wek, któ­re utrzy­mu­je się przez cały dzień!

Na czym pole­ga uni­ka­to­wa for­mu­ła pod­kła­du? Jego hybry­do­wa kon­sy­sten­cja w płyn­nej posta­ci jest nie­zwy­kle łatwa w apli­ka­cji, aby po chwi­li na skó­rze z płyn­nej posta­ci zamie­nić w jedwa­bi­sty, mato­wy puder. Dzię­ki Skin Long Wear Flu­id Powder Foun­da­tion możesz dowol­nie dopa­so­wy­wać odpo­wied­ni dla sie­bie poziom kry­cia. Co wię­cej, dzię­ki zawar­to­ści przy­ja­znych dla skó­ry skład­ni­ków, nawet przy wie­lo­stop­nio­wym kry­ciu Two­ja cera nadal będzie wyglą­dać świe­żo, zdro­wo i lek­ko, a w dodat­ku zyska dodat­ko­wą ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UV, czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi czy nie­bie­skim świa­tłem. Skin Long Wear Flu­id Powder Foun­da­tion nie zawie­ra tak­że para­be­nów, siar­czy­nów i jest bez­glu­te­no­wy. Gama 28 odpor­nych na ście­ra­nie, natu­ral­nych kolo­rów dopa­so­wa­nych do odcie­nia skó­ry spra­wia, że cera pozo­sta­je pro­mien­na, mięk­ka i mato­wa – bez żad­nych dodat­ko­wych poprawek.

Co jesz­cze tajem­ni­cze kry­je się w nowym pod­kła­dzie mar­ki Bob­bi Brown? Przede wszyst­kim głów­ną rolę peł­ni spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na for­mu­ła self – set­ting, któ­ra z lek­kie­go pły­nu  prze­kształ­ca się w jedwa­bi­sty puder, dzię­ki cze­mu two­rzy natu­ral­ne, mięk­kie, a jed­no­cze­śnie mato­we wykoń­cze­nie maki­ja­żu. Efekt zdro­wej i pro­mien­nej cery przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu trwa­ło­ści pod­kła­du to zasłu­ga for­mu­ły, któ­ra nie zaty­ka porów i poma­ga kon­tro­lo­wać nad­miar sebum, któ­re zwy­kle pro­wa­dzi do powsta­wa­nia wypry­sków i nie­do­sko­na­ło­ści. Doda­tek Power Pro­te­in Com­plex poma­ga za to wygła­dzić powierzch­nię skó­ry i zacho­wać jej ide­al­ny odcień przez cały dzień. 

Jak naj­le­piej go apli­ko­wać? Jeśli posia­dasz cerę nor­mal­ną bądź tłu­stą, przy­go­tuj ją wcze­śniej nakła­da­jąc odpo­wied­nią bazę. Skó­ra odwod­nio­na i sucha będzie za to potrze­bo­wa­ła odpo­wied­nie­go kre­mu nawil­ża­ją­ce­go. Następ­nie wystar­czy, że nało­żysz pod­kład za pomo­cą pędz­la, gąb­ki lub palców.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
Więcej
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
Więcej
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
Więcej