NewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

Nie jest tajemnicą, że świeżość i równowaga skóry zaczynają się od odpowiedniego nawodnienia. Najnowszy krem marki Bobbi Brown – Hydrating Water Fresh Cream został stworzony, aby zapewnić 100 godzin odmładzającego nawilżenia i ustabilizować odwodnioną, zestresowana skórę.

Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

Bob­bi Brown Hydra­ting Water Fresh krem

Wyjąt­ko­wo lek­ka, bez­tłusz­czo­wa, żelo­wa for­mu­ła kre­mu dosko­na­le nawil­ża i przy­wra­ca rów­no­wa­gę skó­rę, przy­go­to­wu­jąc ją do maki­ja­żu. Pro­dukt zapew­nia wyż­szy poziom nawil­że­nia – wypeł­nia oraz wygła­dza skó­rę dzię­ki nawad­nia­ją­ce­mu kom­plek­so­wi skła­da­ją­ce­mu się z 8 klu­czo­wych sub­stan­cji. Wśród nich zna­lazł się przede wszyst­kim kwas hia­lu­ro­no­wy, któ­ry nie­mal natych­miast nawil­ża skó­rę nawet do 100 godzin! Oprócz tego, doda­tek fer­men­to­wa­nej szał­wii musz­ka­to­ło­wej oraz eks­trak­tu z czer­wo­nych alg poma­ga uko­ić skó­rę, zmniej­sza­jąc widocz­ne zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia, a cie­mier­nik (Win­ter Rose) poma­ga wygła­dzić skó­rę. Skó­ra  każ­de­go dnia wyglą­da świe­żo i zdro­wo, a z cza­sem zmniej­sza się widocz­ność porów. Co wię­cej, przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu cera sta­je się wygła­dzo­na i nie­zwy­kle mięk­ka, co spra­wia, że maki­jaż sta­je się praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Zawar­ta w kre­mie tech­no­lo­gia pro­bio­tycz­na poma­ga rów­nież wzmoc­nić barie­rę wil­go­ci skó­ry, aby zatrzy­my­wać jej nawil­że­nie wewnątrz i chro­nić przed zewnętrz­ny­mi uszko­dze­nia­mi, a jed­no­cze­śnie pomóc wnik­nąć w nią dobro­czyn­nym skład­ni­kom.

To jed­nak nie wszyst­ko – Hydra­ting Water Fresh Cre­am to tak­że pierw­szy bez­si­li­ko­no­wy krem nawil­ża­ją­cy mar­ki Bob­bi Brown, dzię­ki któ­re­mu uzy­skasz zdro­wą, zba­lan­so­wa­na skó­rę, zmniej­szysz widocz­ny wpływ stre­so­rów pocho­dzą­cych ze śro­do­wi­ska, a tak­że trwa­le pomo­żesz napra­wić i wzmoc­nić poziom jej nawil­że­nia.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolek­cji…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Skin Long Wear Fluid Powder Foundation

Czę­sto w cia­gu dnia zapo­mi­nasz o utrwa­le­niu maki­ja­żu i nie jesteś zwo­len­nicz­ką pudru? Z potrze­by pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, a jed­no­cze­śnie stwo­rze­nia pro­duk­tu trwa­łe­go od świ­tu do zmierz­chu powstał pierw­szy w histo­rii płyn­ny pod­kład i puder…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ Z NOWĄ KOLEKCJĄ BOBBI BROWN

Poznaj nowe­go, naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la two­je­go pod­kła­du. Bob­bi Brown przed­sta­wia kolek­cję Pri­mer Plus, ide­al­nie uzu­peł­nia­ją­cą port­fo­lio naszych kul­to­wych pod­kła­dów. Zapro­jek­to­wa­ne, aby pomóc przy­go­to­wać skó­rę, aby uzy­skać jesz­cze gład­sze, jaśniej­sze i bar­dziej per­fek­cyj­ne wykoń­cze­nie maki­ja­żu cery. Te…
Więcej