UrodaVers24 favorites

Zniewalające zapachy na Dzień Matki

Świe­ży, kwia­to­wy, orien­tal­ny – uwiel­bia­my ota­czać się pięk­ny­mi zapa­cha­mi, a tak­że zmie­niać je w zależ­no­ści od oka­zji. Jeśli nie masz jesz­cze pomy­słu na ide­al­ny pre­zent z oka­zji Dnia Mat­ki możesz być pew­na, że prze­pięk­ny flakon…

Więcej