DesignStyl życia

Zimowy sen dłuższy o godzinę. Badania Karolinska Institutet

Zbliżająca się kalendarzowa zima niesie ze sobą nie tylko uroki świąt, ale także zmienne warunki atmosferyczne, które mogą wpływać na jakość naszego snu. Dlatego zespół naukowców z Karolinska Institutet, prestiżowej szwedzkiej placówki przyznającej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, postanowił zbadać jakość snu na różnych rodzajach materaców. Inicjatywa miała na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników istotnych dla zdrowego i regenerującego wypoczynku. Wyniki badań wskazują na przewagę szwedzkiej marki Duxiana, której materace zapewniają lepsze parametry wsparcia dla ciała, co przyczynia się do wydłużenia fazy snu głębokiego aż o godzinę.

Zimowy sen dłuższy o godzinę. Badania Karolinska Institutet

Wsparcie dla kręgosłupa

Mate­rac powi­nien dostar­czać odpo­wied­nie wspar­cie dla krę­go­słu­pa, zapew­nia­jąc rów­no­mier­ne roz­ło­że­nie cię­ża­ru cia­ła. Poma­ga to w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wej posta­wy i zapo­bie­ga dys­kom­for­to­wi pod­czas snu. Odpo­wied­ni mate­rac powi­nien rów­nież wspie­rać regu­la­cję tem­pe­ra­tu­ry cia­ła zimą. Zbyt gorą­cy lub zbyt zim­ny sen zakłó­ca przej­ście przez róż­ne fazy snu, w tym fazę snu głę­bo­kie­go. Jeśli śpi­my z part­ne­rem, mate­rac o dobrej izo­la­cji ruchu może pomóc w mini­ma­li­zo­wa­niu zakłó­ceń snu spo­wo­do­wa­nych ruchem dru­giej oso­by. Każ­da oso­ba może oczy­wi­ście pre­fe­ro­wać inny rodzaj mate­ra­ca w zależ­no­ści od swo­ich indy­wi­du­al­nych upodo­bań. To, co jest kom­for­to­we dla jed­nej oso­by, może być nie­wy­god­ne dla innej, więc indy­wi­du­al­ne pre­fe­ren­cje rów­nież odgry­wa­ją rolę.

Sen dłuższy o godzinę

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez szwedz­kich naukow­ców sku­pi­ły się na iden­ty­fi­ko­wa­niu czyn­ni­ków mają­cych wpływ na jakość snu. Eks­per­ci ana­li­zo­wa­li róż­ne­go rodza­ju aspek­ty, sta­ra­jąc się zro­zu­mieć, jakie czyn­ni­ki są klu­czo­we dla zapew­nie­nia naj­lep­szej rege­ne­ra­cji. W nie­za­leż­nym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Karo­lin­ska Insty­tu­tet zde­cy­do­wa­no się na zmie­rze­nie wzor­ców snu. Naukow­cy prze­stu­dio­wa­li oso­by śpią­ce na róż­nych mate­ra­cach sprę­ży­no­wych, uży­wa­jąc EEG do reje­stro­wa­nia aktyw­no­ści elek­trycz­nej w korze mózgu. Bada­nie poka­za­ło, że użyt­kow­ni­cy łóżek szwedz­kiej fir­my Duxia­na nie tyl­ko szyb­ciej osią­ga­li fazę głę­bo­kie­go snu, ale też pozo­sta­wa­li w niej o godzi­nę dłu­żej. 

Posta­no­wi­li­śmy dowie­dzieć się, dla­cze­go w łóż­ku DUX sypia się lepiej? Oka­zu­je się, że kie­dy cia­ło zapad­nie się w mate­ra­cu na tyle głę­bo­ko, aby powstrzy­mać ruch, mózg wysy­ła sygnał wystar­cza­ją­co sil­ny, aby wybić się z głę­bo­kie­go snu. Aby temu zapo­biec, potrzeb­ny jest mate­rac odpo­wied­ni do głę­bo­kie­go snu, któ­ry dyna­micz­nie dopa­so­wu­je się do ruchów cia­ła. Rewo­lu­cyj­ny mate­rac DUX, któ­ry znaj­dzie­my sta­cjo­nar­nych salo­nach Duxia­na w War­sza­wie i w Kra­ko­wie, dopa­so­wu­je się do wagi i kształ­tu cia­ła. Poru­sza się w odpo­wie­dzi na ruch. Dopa­so­wu­jąc się, zapew­nia aktyw­ne pod­par­cie. A dzię­ki swo­jej uni­kal­nej kon­struk­cji zapew­nia odpo­wied­nią wen­ty­la­cję przez całą noc, co jest nie­zbęd­ne do utrzy­ma­nia opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry ciała.

Wie­rzy­my, że inno­wa­cyj­ne podej­ście Duxia­na do pro­jek­to­wa­nia mate­ra­cy zna­czą­co popra­wi trud­no­ści ze snem. Dzię­ki bada­niom Karo­lin­ska Insti­tu­tet, zyska­li­śmy nowe spoj­rze­nie na zna­cze­nie snu dla zdro­we­go sty­lu życia i potwier­dze­nie dzia­ła­nia tech­no­lo­gii pro­duk­cji mate­ra­cy Duxia­na. Z badań wyni­ka, że jakość snu jest ści­śle zwią­za­na z warun­ka­mi, w jakich śpi­my. Wła­ści­wie dobra­ne łóż­ko i mate­rac, któ­re dosto­so­wu­ją się do potrzeb cia­ła, mogą zde­cy­do­wa­nie popra­wić kom­fort wypo­czyn­ku, nawet w mie­sią­cach zimo­wych” – mówi Agniesz­ka Bujak, Coun­try Mana­ger Duxia­na Polska.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Ritzy - szwedzka sztuka rzemiosła

W świe­cie nowo­cze­snych wnętrz luk­sus nader czę­sto spo­ty­ka się z mini­ma­li­zmem, two­rząc meblar­skie dzie­ła sztu­ki, któ­re zachwy­ca­ją od pierw­sze­go wej­rze­nia. Rit­zy to kolek­cja, któ­ra łączy w sobie design z naj­wyż­szej pół­ki, per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia oraz…
Więcej