Design

Ritzy – szwedzka sztuka rzemiosła

W świecie nowoczesnych wnętrz luksus nader często spotyka się z minimalizmem, tworząc meblarskie dzieła sztuki, które zachwycają od pierwszego wejrzenia. Ritzy to kolekcja, która łączy w sobie design z najwyższej półki, perfekcyjną jakość wykonania oraz innowacyjne sprężyny DUX, zapewniające nie tylko komfort, ale przede wszystkim zdrową podporę dla kręgosłupa. Charakterystyczne cechy, które wyrażają wartości szwedzkiej marki DUXIANA i określają ducha tej kolekcji, są raczej subtelne, a luksus, definiowany jako bezużytecznie obfitujący w nadmiar, z pewnością nie ma w tym przypadku zastosowania.

Meble z kolekcji Ritzy

Szwedz­ka mar­ka DUXIANA, meble z kolek­cji Ritzy.

Szwedz­kie meble z wyż­szej pół­ki są nie tyl­ko wyra­zem dba­ło­ści o deta­le, ale tak­że głę­bo­kie­go zako­rze­nie­nia w tra­dy­cji rze­mieśl­ni­czej. Ich pro­duk­cja odby­wa się z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów jako­ści, czę­sto przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych metod i tech­nik. Inno­wa­cyj­ność i nowa­tor­skie podej­ście Skan­dy­na­wów do desi­gnu spra­wia­ją, że mar­ki takie jak DUXIANA nie­ustan­nie ewo­lu­ują, adap­tu­jąc się do zmie­nia­ją­cych się potrzeb i ocze­ki­wań klien­tów. Mini­ma­li­stycz­na for­ma oraz arty­stycz­na inspi­ra­cja Rit­zy spra­wia­ją, że kolek­cja nie jest jedy­nie stan­dar­do­wym ele­men­tem wypo­sa­że­nia wnę­trza, ale praw­dzi­wym dzie­łem sztu­ki, pod­kre­śla­ją­cym indy­wi­du­al­ność i cha­rak­ter każ­de­go domu.

Meble z kolekcji Ritzy

Szwedz­ka mar­ka DUXIANA, meble z kolek­cji Ritzy.

Meble z kolek­cji Rit­zy, będą­ce naj­chęt­niej kupo­wa­ny­mi mebla­mi wypo­czyn­ko­wy­mi tej skan­dy­naw­skiej mar­ki, dostęp­nej w salo­nach w War­sza­wie i Kra­ko­wie, to dosko­na­łe połą­cze­nie ele­gan­cji i współ­cze­snych tren­dów. Każ­dy detal zapro­jek­to­wa­no tak, by zapew­nić użyt­kow­ni­ko­wi nie­zrów­na­ny kom­fort pod­czas wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­sta­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, takich jak stal nie­rdzew­na, mięk­kie tka­ni­ny i luk­su­so­we wykoń­cze­nia, pod­kre­śla eks­klu­zyw­ny cha­rak­ter kolek­cji, skła­da­ją­cej się z sof i fote­la. Czy­ste syl­wet­ki mebli są rów­nie atrak­cyj­ne w doty­ku, jak i miłe dla oka. War­to przy oka­zji wspo­mnieć o zaawan­so­wa­nych roz­wią­za­niach tech­no­lo­gicz­nych, któ­re spra­wia­ją, że kolek­cja Rit­zy jest nie tyl­ko pięk­na, ale i funk­cjo­nal­na. Sprę­ży­ny DUX, wypeł­nie­nie z włó­kien w sie­dzi­sku oraz podusz­ki z zim­nej pian­ki zapew­nia­ją feno­me­nal­ne wspar­cie dla krę­go­słu­pa. Sprę­ży­ny DUX to nie tyl­ko ele­ment kon­struk­cyj­ny, ale lata­mi ulep­sza­na tech­no­lo­gia pro­duk­cji, zapew­nia­ją­ca opty­mal­ne roz­ło­że­nie cię­ża­ru cia­ła. Ich pre­cy­zyj­ne umiej­sco­wie­nie oraz zdol­ność do dosto­so­wa­nia się do indy­wi­du­al­nych kształ­tów cia­ła spra­wia­ją, że sie­dząc na sofie Rit­zy użyt­kow­nik może cie­szyć się nie­zwy­kłym kom­for­tem i wspar­ciem przez wie­le lat.

Meble z kolekcji Ritzy

Szwedz­ka mar­ka DUXIANA, meble z kolek­cji Ritzy.

Nogi ze sta­li nie­rdzew­nej doda­ją kolek­cji ele­ganc­kie­go wykoń­cze­nia, pod­kre­śla­jąc luk­su­so­wy cha­rak­ter mebli. Piko­wa­nie sie­dzisk i oparć jest nie tyl­ko ele­men­tem deko­ra­cyj­nym, ale świad­czy tak­że o sta­ran­no­ści wyko­na­nia oraz wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów uży­tych do pro­duk­cji tej kul­to­wej kolek­cji. W połą­cze­niu z cha­rak­te­ry­stycz­nym kształ­tem i solid­ną kon­struk­cją, nada­je bry­łom nie­po­wta­rzal­ny wygląd i spra­wia, że sta­no­wią one nie tyl­ko meble użyt­ko­we, ale praw­dzi­wą ozdo­bę każ­de­go wnę­trza, nio­sąc ze sobą histo­rię i dzie­dzic­two szwedz­kie­go desi­gnu. Nie tyl­ko sofy, ale rów­nież zapro­jek­to­wa­ny w 2021 roku fotel, to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy cenią sobie pięk­no i uni­kal­ny cha­rak­ter mebli.

Wię­cej na:  www.duxiana.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignStyl życia

Zimowy sen dłuższy o godzinę. Badania Karolinska Institutet

Zbli­ża­ją­ca się kalen­da­rzo­wa zima nie­sie ze sobą nie tyl­ko uro­ki świąt, ale tak­że zmien­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, któ­re mogą wpły­wać na jakość nasze­go snu. Dla­te­go zespół naukow­ców z Karo­lin­ska Insti­tu­tet, pre­sti­żo­wej szwedz­kiej pla­ców­ki przy­zna­ją­cej Nagro­dy Nobla…
Więcej