Design

Ritzy - szwedzka sztuka rzemiosła

W świe­cie nowo­cze­snych wnętrz luk­sus nader czę­sto spo­ty­ka się z mini­ma­li­zmem, two­rząc meblar­skie dzie­ła sztu­ki, któ­re zachwy­ca­ją od pierw­sze­go wej­rze­nia. Rit­zy to kolek­cja, któ­ra łączy w sobie design z naj­wyż­szej pół­ki, per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia oraz…

Więcej
DesignStyl życia

Zimowy sen dłuższy o godzinę. Badania Karolinska Institutet

Zbli­ża­ją­ca się kalen­da­rzo­wa zima nie­sie ze sobą nie tyl­ko uro­ki świąt, ale tak­że zmien­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, któ­re mogą wpły­wać na jakość nasze­go snu. Dla­te­go zespół naukow­ców z Karo­lin­ska Insti­tu­tet, pre­sti­żo­wej szwedz­kiej pla­ców­ki przy­zna­ją­cej Nagro­dy Nobla…

Więcej