Inna

Z miłości do pięknych przedmiotów – 8288 concept store

8288 concept store to absolutnie magiczne miejsce, w którym już od wejścia czuć miłość do pięknych przedmiotów i obiektów. Magiczne, bo stoją za nim wartości i przesłanie, którego próżno szukać pod szyldem multibrandowego sklepu. Jego właściciele: Robert Kuta i Natalia Matusiak to para przyjaciół, która  przekuwa w koncept swoje zainteresowania nie tylko designem, ale także sztuką i biżuterią. I choć nie zawsze bywa łatwo, oboje przyznają, że budowanie wspólnego biznesu, opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku jest czymś wyjątkowym i szczególnym. 8288 to miejsce, w którym można znaleźć nie tylko wyszukane, proste w swojej formie marki, ale również te niespotykane. A co najważniejsze, za każdą, starannie wyselekcjonowaną marką stoją wartości z którymi osobiście identyfikują się Natalia i Robert. Każda z marek, która znajduje się w 8288 to efekt licznych podróży, ale i inspiracji czerpanych nie tylko ze świata wirtualnego, m.in. Instagrama, ale i wolności, czy obserwowania rzeczywistości w sposób uważny. Poza funkcjonalnością, dla Roberta i Natalii ważny jest także sam aspekt jakości wykonania oraz designu.

Z miłości do pięknych przedmiotów - 8288 concept store

Z miło­ści do pięk­nych przed­mio­tów – 8288 con­cept sto­re. Zdję­cia: Piotr Płoski

Skąd pomysł na tak ory­gi­nal­ny kon­cept? Wszyst­ko zro­dzi­ło się z miło­ści i pasji nie tyl­ko do dobre­go desi­gnu, sztu­ki, ale i cie­ka­wej biżu­te­rii, a tak­że wszyst­kich tych wyjąt­ko­wych rze­czy, za któ­ry­mi stoi histo­ria oraz jakość. Dzię­ki temu parze przy­ja­ciół uda­ło się stwo­rzyć miej­sce prze­peł­nio­ne pięk­nem, a każ­dy odwie­dza­ją­cy sam może go doświad­czyć, przy oka­zji robiąc zaku­py i dobie­ra­jąc dla sie­bie wyma­rzo­ną biżu­te­rię. Od nie­daw­na 8288 zyska­ło tak­że zupeł­nie nowy dział „Zdro­wie i zmy­sły”, w któ­re­go ofer­cie moż­na zna­leźć m.in. olej­ki CDB mar­ki Lek­ko czy mar­kę kosme­tycz­ną top model­ki Kasi Struss – Ala Natu­ral Beau­ty. Prócz kosme­ty­ków, Robert i Nata­lia wpro­wa­dzi­li tak­że obiek­ty cera­micz­ne, któ­re obok swo­jej funk­cjo­nal­no­ści, same w sobie mogą sta­no­wić auto­no­micz­ne dzie­ła sztu­ki (wazo­ny, obiekty).

Prócz pięk­nych przed­mio­tów, zaku­py w 8288 con­cept sto­re to bowiem rów­nież swo­iste dozna­nie este­tycz­ne: wszyst­ko za spra­wą wnę­trza, któ­re wyróż­nia się swo­ją suro­wo­ścią oraz ścia­ną, któ­ra jest jed­no­cze­śnie obra­zem, będą­cym pew­ne­go rodza­ju mani­fe­stem uczyć i emo­cji – Robert, któ­ry jest arty­stą i ukoń­czył wydział malar­stwa na kra­kow­skiej ASP two­rzy ją, zmie­nia­jąc ją co 3 mie­sią­ce. Wygląd kon­cep­tu to wspól­ny pomysł przy­ja­ciół, któ­rzy sami pro­jek­to­wa­li wszyst­kie meble czy mar­mu­ro­wy stół. 

8288 con­cept sto­re to przede wszyst­kim miej­sce świa­do­mych pięk­na ludzi – podró­żu­ją­cych i moc­no osa­dzo­nych w swo­im poczu­ciu este­ty­ki i war­to­ści. Ludzi, któ­rzy doce­nia­ją mar­ki niszo­we i war­to­ści, któ­re ze sobą repre­zen­tu­ją, a tak­że cenią sprze­daż sta­cjo­nar­ną, na któ­rej opie­ra się kon­cept. Nata­lia i Robert dekla­ru­ją, że myślą o roz­wo­ju sprze­da­ży onli­ne i w peł­ni wyko­rzy­sta­niu prze­strze­ni, jaką daje Elek­trow­nia Powi­śle. Z pew­no­ścią, sys­te­ma­tycz­nie w 8288 będą poja­wiać się tak­że nowe mar­ki. 

Nie­zwy­kły świat 8288 con­cept sto­re peł­ny sztu­ki i pięk­nej biżu­te­rii odnaj­dziesz w Elek­trow­ni Powi­śle w War­sza­wie, poziom +1.

8288 Concept store Elektrownia Powyśle

Zdję­cia: Piotr Płoski

Zdjęcia: Piotr Płoski

Meble w witry­nie, krze­sła, szaf­ka z szu­fla­da­mi wła­sność Piotr Płoski/ Smal­l­na Vin­ta­ge Gal­le­ry. Zdję­cia: Piotr Płoski

Meble w witry­nie, krze­sła, szaf­ka z szu­fla­da­mi wła­sność Piotr Płoski/ Smal­l­na Vin­ta­ge Gal­le­ry. Zdję­cia: Piotr Płoski

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Piotr Płoski/ Smal­l­na Vin­ta­ge Gallery

 

Komentarze

komentarzy