Inna

Z miłości do pięknych przedmiotów - 8288 concept store

8288 con­cept sto­re to abso­lut­nie magicz­ne miej­sce, w któ­rym już od wej­ścia czuć miłość do pięk­nych przed­mio­tów i obiek­tów. Magicz­ne, bo sto­ją za nim war­to­ści i prze­sła­nie, któ­re­go próż­no szu­kać pod szyl­dem mul­ti­bran­do­we­go skle­pu. Jego…

Więcej