Wywiady

Wywiad z Edytą Rojek, założycielką KYOSK

Kim jest założycielka KYOSKU, unikatowego miejsca na mapie modowej Warszawy? Edyta Rojek, która stoi za tym projektem, to prekursorka slow shoppingu w Polsce, miłośniczka włoskiego stylu, konsultantka mody.  Udało jej się stworzyć wyjątkowy butik, w którym przy filiżance kawy możemy w spokoju obejrzeć najnowsze projekty starannie wyselekcjonowanych marek m.in. skandynawskich, włoskich, hiszpańskich, czy polskich.

Edyta Rojek

Mój dzień zaczy­nam od: wody z cytry­ną… zawsze i wszę­dzie.

Na śnia­da­niem jem: jaj­ka pod każ­dą posta­cią.

Kuch­nia mię­dzy­na­ro­do­wa, któ­rą pole­cam: dla mnie podró­że to pró­bo­wa­nie nowych sma­ków i zapa­chów. Bar­dzo lubię odkry­wać nowe  kuch­nie, do moich ulu­bio­nych nale­żą taj­ska, kore­ań­ska
i mek­sy­kań­ska.

kyosk warszawa

Podróż moje­go życia: życie jest nie­ustan­ną podró­żą.

Naj­pięk­niej­szy pre­zent, jaki otrzy­ma­łam: kol­czy­ki z lat 30-tych, któ­re otrzy­ma­łam od  taty.

W ludziach cenię: szcze­rość.

Iko­na sty­lu best ever: Til­da Swil­ton, Jane Fon­da, Cher.

kyosk warszawa

3 must have mojej podróż­nej waliz­ki: krem nawil­ża­ją­cy Sisley Emul­sion Eco­lo­giu­que, per­fu­my Eau de Rose Dip­ti­qie i dobra książ­ka.

Cie­ka­we połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne to: ponad­cza­so­we połą­cze­nie nie­bie­skie­go z bie­lą.

Uwiel­biam kosme­ty­ki o zapa­chu: róży.

Dom na pla­ży czy apar­ta­ment z wido­kiem na tęt­nią­cą życiem sto­li­cę: zde­cy­do­wa­nie dom na pla­ży.

Edyta Rojek, kyosk warszawa

Hoj­ność postrze­gam jako: poma­ga­nie innym.

Czy pięk­no zna umiar? Umiar, natu­ral­ność to naj­lep­szy kosme­tyk na świe­cie.

Sza­leń­stwo czy samo­dy­scy­pli­na? Sza­leń­stwo w każ­dym wie­ku.

Intro­wer­tyk, eks­tra­wer­tyk, san­gwi­nik czy melan­cho­lik. Co u Cie­bie prze­wa­ża? Zale­ży od pory roku, latem jestem eks­tra­wer­ty­kiem, zimą prze­wa­ża melan­cho­lia.

kyosk warszawa

Gdzie zaczę­łaś kul­ty­wo­wać posta­wę slow shop­pin­gu? Slow shop­ping – czy jest popu­lar­ny w Pol­sce, czy dopie­ro racz­ku­je?

Idea SLOW zawsze zaczy­na się w gło­wie i nie tyl­ko cho­dzi o slow shop­ping czy slow fashion, ale ogól­nie o wol­niej­sze, bar­dziej prze­my­śla­ne podej­ście do kon­sump­cji. W Pol­sce idea slow foodu jest teraz bar­dzo na cza­sie, ludzie zaczy­na­ją inte­re­so­wać się tym, co jedzą i jak jedzą. Tak samo jest z modą – jakość i dobre wyko­na­nie odgry­wa­ją coraz więk­szą rolę.

kyosk warszawa

Czy Pol­ska to dobry grunt do two­rze­nia tego typu skle­pów, czy wciąż goni­my za Zacho­dem i chce­my dorów­nać mu pod wzglę­dem kon­sump­cjo­ni­zmu?

Fast Fashion, czy­li prze­ci­wień­stwo slow shop­pin­gu  zaczy­na wycho­dzić z mody, nawet naj­więk­sze kon­cer­ny modo­we takie jak np. H&M (linia Con­cio­us) sta­ra­ją się wyjść naprze­ciw wyma­ga­niom klien­tów i  two­rzą linie ubrań bar­dziej eko­lo­gicz­nych, z lep­szych tka­nin.

kyosk warszawa

Czy nigdy nie zda­rzy­ło Ci się kupić ubra­nia impul­syw­nie?

Nadal mi się zda­rza, choć z wie­kiem nabra­łam wiel­kie­go dystan­su do robie­nia zaku­pów, wybie­ram rze­czy lep­szej jako­ści, zaku­py robię zde­cy­do­wa­nie rza­dziej.

Czy według Cie­bie War­sza­wa pod wzglę­dem mody jest kosmo­po­li­tycz­na i róż­no­rod­na, czy domi­nu­ją tu wyłącz­nie pol­skie tren­dy?

War­sza­wa jest mia­stem bar­dzo dyna­micz­nym, w któ­rym aktu­al­nie dużo się dzie­je, ludzie naresz­cie zaczy­na­ją szu­kać nowych, cie­ka­wych marek,  nowych tren­dów, wyra­ża­ją sie­bie poprzez ubiór.

kyosk warszawa

Stu­dio­wa­łaś w Insti­tu­to Maran­go­ni Mila­no i Uni­ver­si­ty of The Arts w Lon­dy­nie. Czy wykształ­ce­nie otwo­rzy­ło Ci dro­gę do świa­ta mody i jakie umie­jęt­no­ści oraz war­to­ści wynio­słaś ze szko­ły?

Moja przy­go­da z modą nie była od razu. Ukoń­czy­łam filo­lo­gię angiel­ską w Kato­wi­cach i dopie­ro po jakimś cza­sie zde­cy­do­wa­łam się na ponow­ne stu­dia, tym razem za gra­ni­cą . Isti­tu­to Maran­go­ni to szko­ła o bar­dzo dłu­giej tra­dy­cji.

Po latach spę­dzo­nych za gra­ni­cą zde­cy­do­wa­łaś się wró­cić do Pol­ski. Cze­mu wła­śnie taka decy­zja?

Bo chcia­łam stwo­rzyć coś swo­je­go, po paru latach zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia za gra­ni­cą wró­ci­łam do Pol­ski i wresz­cie mogłam się ‘wyżyć’ i wyko­rzy­stać wszyst­ko to, cze­go się nauczy­łam. KYOSK ma już dwa lata, a ja nadal nie mam dosyć, jeż­dżę na tar­gi modo­we, wyszu­ku­ję nowe mar­ki, tren­dy. Uwiel­biam to, co robię!

Edyta Rojek

Pro­wa­dzisz KYOSK w War­sza­wie przy uli­cy Koszy­ko­wej. Jakie kolek­cje ubrań mogą tam zna­leźć miło­śni­cy dobre­go sty­lu?

Dobry styl to poję­cie względ­ne, lubię indy­wi­du­alizm i takie też są moje klient­ki. KYOSK nie jest skle­pem z oczy­wi­stym asor­ty­men­tem, sta­ram się wybie­rać mar­ki, któ­re pasu­ją do sie­bie i w pew­nym sen­sie uzu­peł­nia­ją się wza­jem­nie.

kyosk warszawa

Maro­kań­skie koper­tów­ki, neo­no­we pom­po­ny, frędz­le, wzo­rzy­ste prin­ty, fal­ba­ny, ozdob­ne luster­ka. Zwra­casz uwa­gę na deta­le i uni­kal­ne, deko­ra­cyj­ne akce­so­ria. Jak połą­czyć pro­po­no­wa­ne przez Cie­bie dodat­ki z euro­pej­ską kla­sy­ką?

Każ­dy sezon jest inny i rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, zmie­nia­ją się tren­dy, kolo­ry­sty­ka, kro­je. Nie wiem, czym jest euro­pej­ska kla­sy­ka… Praw­do­po­dob­nie takie stwier­dze­nie nawet nie ist­nie­je. Łącze­nie faso­nów i kolo­rów przy­cho­dzi mi natu­ral­nie i tak jak wspo­mi­na­łam wcze­śniej, co sezon jest coś nowe­go i to w modzie jest chy­ba naj­faj­niej­sze!

kyosk warszawa

Jakie kra­je oraz krę­gi kul­tu­ro­we sta­no­wią dla Cie­bie źró­dło inspi­ra­cji w modzie?

Każ­da podróż jest dla mnie inspi­ra­cją. Uwiel­biam euro­pej­skie sto­li­ce, one wpro­wa­dza­ją naj­wię­cej dyna­mi­ki w modzie. Miesz­ka­jąc w Medio­la­nie nauczy­łam się czer­pać inspi­ra­cje z uli­cy, wło­ski stre­et sty­le jest naj­bar­dziej kolo­ro­wy i wysu­bli­mo­wa­ny, tam pro­sto­ta i kla­sy­ka prze­pla­ta się z naj­now­szy­mi tren­da­mi nie two­rząc nadę­cia. Uwiel­biam wło­ski styl!

kyosk warszawa

Czy w pierw­szeń­stwie czu­jesz się oby­wa­tel­ką świa­ta czy Pol­ski? Uro­dzi­łam się na Ślą­sku, i choć mówię w 4 języ­kach, stu­dio­wa­łam za gra­ni­cą, czu­ję się w 100% oby­wa­tel­ką Pol­ski.

Gdzie na mapie jest Twój dru­gi dom, poza Pol­ską?

Mam bar­dzo wiel­ki sen­ty­ment do Włoch, tam miesz­ka­łam i zosta­wi­łam wie­lu przy­ja­ciół, do któ­rych bar­dzo czę­sto wra­cam.

52

Jakie must have na jesień/zimę 2016 pole­casz Czy­tel­ni­kom?

Fal­ba­ny, fal­ba­ny, fal­ba­ny…

Edyta Rojek

Roz­ma­wia­ła: Yani­na Tra­pach­ka, Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ExclusiveWywiady

Wywiad z modelką Anną Paćkowską

Anna Pać­kow­ska to model­ka doce­nio­na na ryn­ku azja­tyc­kim, któ­ra wła­śnie wró­ci­ła do Pol­ski, by kon­ty­nu­ować stu­dia. Naj­więk­szym atu­tem Ani jest chód – bo jak sama mówi, to on wyróż­nia ją na castin­gach. Nie mamy wąt­pli­wo­ści…
Więcej
Wywiady

NOII - Wywiad z twórczynią biżuterii dla minimalistek

NOII to mar­ka dla napraw­dę wybred­nych mini­ma­li­stek, któ­ra ofe­ru­je świet­nej jako­ści, ory­gi­nal­ną biżu­te­rię. Z jej zało­ży­ciel­ką poroz­ma­wia­li­śmy o tren­dach, pro­wa­dze­niu wła­sne­go biz­ne­su w cza­sach zdo­mi­no­wa­nych przez skle­py sie­cio­we oraz pasji do robie­nia w życiu tego,…
Więcej
Wywiady

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

Kul­ta to mar­ka dla bez­kom­pro­mi­so­wych mini­ma­li­stów. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty two­rzo­ne są z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i pro­du­ko­wa­ne w szwal­niach na tere­nie Pol­ski, a ponad­cza­so­we wzor­nic­two wygry­wa z prze­lot­ny­mi tren­da­mi i modą maso­wą. Chce­cie dowie­dzieć się kto stoi za…
Więcej