Styl życia

Wyprzedaż Zara Home – co kupić?

Sieć sklepów Zara to nie tylko kolekcje ubrań – jeszcze do niedawna jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic marki była linia Zara Home. Marka znana dotąd najprawdopodobniej głównie ze swojego odważnego i niedrogiego podejścia do mody przeniosła swoją estetykę również do domu, oferując dosłownie wszystko: od stolików do kawy po dywany, pościel, świece czy naczynia. 

Wyprzedaż Zara Home

Wyprze­daż Zara Home – co kupić?

Wybór jest ogrom­ny! Więk­szość marek ofe­ru­ją­cych akce­so­ria do domu sku­pia się głów­nie na tren­dach, któ­re z pew­no­ścią nie spraw­dzą się w przy­szłych sezo­nach. Mimo, że kupisz je cał­kiem tanio, nie będą uży­tecz­ne na dłu­go. Na szczę­ście Zara Home nie podą­ża tym tro­pem i swo­jej ofer­cie hisz­pań­ska mar­ka ma jedy­nie utrzy­ma­ne w kla­sycz­nej, wyra­fi­no­wa­nej este­ty­ce pro­duk­ty i rzad­ko decy­du­je się na przed­mio­ty mod­ne jedy­nie w danym sezo­nie, dzię­ki cze­mu masz pew­ność, że przed­mio­ty, któ­re kupu­jesz zawsze będą ponad­cza­so­we.  I cho­ciaż nie wszę­dzie dostęp­ne są skle­py sta­cjo­nar­ne, sklep inter­ne­to­wy wysy­ła na cały świat. Naj­lep­sze jest to, że nie­daw­no roz­po­czę­ła się ich sezo­no­wa wyprze­daż, dzię­ki któ­rej odświe­żysz swój dom dzię­ki sty­lo­wym akce­so­riom i  dodat­kom, tań­szym nawet o kil­ka­dzie­siąt pro­cent. Szcze­gól­ną uwa­gę war­to zwró­cić na zestaw mini­ma­li­stycz­nych sztuć­ców, świe­ce, deko­ra­cyj­ne podusz­ki do salo­nu, mięk­kie żakar­do­we ręcz­ni­ki, koc czy prze­pięk­ne lustro, któ­re doda wnę­trzu wyra­zu.

Wyprze­daż Zara Home trwa od 13 czerw­ca, a my przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pere­łek, któ­re powin­ni­ście kupić wła­śnie teraz. Goto­wi? Do star­tu – start! 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
Więcej
DesignStyl życia

MUST HAVE DLA TWOJEGO DOMU

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: hm.com, zarahome.com amazingdecor.pl. smukke.pl Meta­lo­we koszy­ki Moż­na je zasto­so­wać prak­tycz­nie w każ­dym pomiesz­cze­niu – od salo­nu po łazien­kę. W zależ­no­ści od tego, jaki koszyk wybie­rze­my, ich nie­ty­po­we kształ­ty przy­cią­ga­ją wzrok i nada­ją…
Więcej