Uroda

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Miłość niejedno ma imię. Dlatego na Walentynki przygotowaliśmy propozycje prezentów od Ritulas, które sprawdzą się idealnie zarówno dla Niej, jak i dla Niego. Ale święto miłości to nie tylko czas dla par. To również doskonała okazja, aby sprawić uroczy upominek sobie. 

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebieIdealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebieIdealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Odkryj best­sel­le­ro­we kolek­cje i zanurz się w wyjąt­ko­wych zapa­chach The Ritu­al of Ayurve­da, The Ritu­al of Ham­mam, Hom­me Col­lec­tion i The Ritu­al of Saku­ra. Spraw sobie lub uko­cha­nej oso­bie wyjąt­ko­wy upo­mi­nek, któ­ry jest pięk­nie zapa­ko­wa­ny i goto­wy do wręczenia.

Zestaw podarunkowy The Ritual of Ayurveda

Zestaw podarunkowy The Ritual of Ayurveda

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Ayurveda

Znajdź rów­no­wa­gę dzię­ki zesta­wo­wi upo­min­ko­we­mu The Ritu­al of Ayurve­da. Ta sta­ro­żyt­na filo­zo­fia opie­ra się na przy­wra­ca­niu wewnętrz­nej har­mo­nii poprzez sta­rą prak­ty­kę oczysz­cza­nia i pie­lę­gno­wa­nia cia­ła i duszy. 

Zestaw podarunkowy The Ritual of Sakura

Zestaw podarunkowy The Ritual of Sakura

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Sakura

Sta­ro­żyt­na tra­dy­cja Hana­mi z Japo­nii to ukłon w stro­nę ulot­ne­go pięk­na kwia­tu wiśni. Tak jak w przy­pad­ku same­go życia, jego pięk­no jest krót­ko­trwa­łe i cen­ne, dla­te­go nale­ży się nim cie­szyć w peł­ni. Odkryj The Ritu­al of Saku­ra i świę­tuj każ­dy dzień jako nowy początek.

Zestaw podarunkowy The Ritual of Hammam

Zestaw podarunkowy The Ritual of Hammam

Zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Hammam

The Ritu­al of Ham­mam czer­pie inspi­ra­cję ze sta­ro­żyt­nych tra­dy­cji oczysz­cza­ją­cych, zapew­nia­jąc doświad­cze­nie domo­we­go spa. Pro­duk­ty z tej kolek­cji zawie­ra­ją ponad 90% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, takich jak euka­lip­tus i ole­jek arga­no­wy. To ide­al­ny zestaw dla kogoś, kto w domo­wym zaci­szu chciał­by zapew­nić sobie odro­bi­nę odpo­czyn­ku i relak­su. 

Zestaw podarunkowy Homme & Sport

Zestaw podarunkowy Homme & Sport

Zestaw poda­run­ko­wy Hom­me & Sport

Dla tych, któ­rzy lubią aktyw­ny tryb życia ide­al­nie spraw­dzi się zestaw upo­min­ko­wy Hom­me & Sport. Stwo­rzo­ny z wyko­rzy­sta­niem Power Rechar­ge Tech­no­lo­gy zapach pro­duk­tów z kolek­cji Sport ma dzia­ła­nie rewi­ta­li­zu­ją­ce. Inno­wa­cyj­ne for­mu­ły i nie­zwy­kle sku­tecz­ne kom­plek­sy skład­ni­ków zapew­nia­ją wszyst­ko, co potrzeb­ne, aby zre­ge­ne­ro­wać cia­ło, umysł i duszę.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…
Więcej
Uroda

ŚWIĘTUJ (TY)DZIEŃ ZIEMI Z RITUALS!

Każ­dy z nas pamię­ta o obcho­dzo­nym 26.05 Dniu Mat­ki. Czy nie zapo­mi­na­my jed­nak o cele­bra­cji tej dru­giej – Mat­ki Zie­mi? W sobo­tę 22 kwiet­nia obcho­dzo­ne jest naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­do­we świę­to eko­lo­gicz­ne – Dzień Zie­mi. Z tej…
Więcej
NewsroomUroda

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Mar­ka Ritu­als pre­zen­tu­je naj­now­szą let­nią edy­cję limi­to­wa­ną – M’Gouna. Nowa, wyjąt­ko­wa kolek­cja, inspi­ro­wa­na maro­kań­ską Doli­ną Róż, ma wyra­żać wdzięcz­ność za roz­kwit zachwy­ca­ją­ce­go pięk­na natu­ry. Ta edy­cja limi­to­wa­na to wyjąt­ko­wa selek­cja pro­duk­tów dla domu i cia­ła. Tego…
Więcej