Uroda

DROGA DO WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU Z RITUALS COSMETICS

Nieco ponad dwa lata temu, Rituals Cosmetics wprowadził do sprzedaży The Ritual of Jing – kolekcję zbudowaną z dwóch kategorii produktowych – Relax i Sleep. Wprowadzenie ich jako stały element codziennej pielęgnacji pomoże zrelaksować się, uspokoić umysł, a także poprawić jakość snu. Jako że stan umysłu za dnia bezpośrednio wpływa na jakość snu, kluczowe jest odnalezienie wewnętrznego spokoju. Inspirowane starożytną chińską ideą ciszy i spokoju Jing produkty The Ritual of Jing pomagają stworzyć własny azyl, dzięki któremu możesz uciec od szalonego pędu codziennego życia. 

Rituals Cosmetics

Ritual Cosmetics nowości 

Jako nowość w kolek­cji poja­wił się inno­wa­cyj­ny dyfu­zor zapa­cho­wy, któ­ry emi­tu­jąc nie­wi­docz­ną chmu­rę zapa­chu, wpro­wa­dza relak­su­ją­cą atmos­fe­rę dla spo­koj­ne­go snu. W prze­cią­gu zale­d­wie 10 minut sypial­nię wypeł­nia deli­kat­na, zapa­cho­wa mgieł­ka zaawan­so­wa­nych skład­ni­ków, któ­re poma­ga­ją wyci­szyć umysł i uspo­ko­ić zmy­sły. Ale to nie wszyst­ko – kolej­ną nowo­ścią jest pian­ka pod prysz­nic w żelu z kolek­cji Sle­ep, stwo­rzo­na by wzbu­dzać wewnętrz­ny spo­kój oraz popra­wić samopoczucie.

Zaśnij szybciej i wstań bardziej wypoczęty/a *

Od laun­chu kolek­cji w 2020r., pro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy z fir­mą con­sul­tin­go­wo-ana­li­tycz­ną Kan­tar bada­nie ryn­ku poka­za­ło, że pro­duk­ty The Ritu­al of Jing mają zauwa­żal­ny, pozy­tyw­ny wpływ na jakość snu. 82% respon­den­tów uzna­ło, że po dwu­ty­go­dnio­wym sto­so­wa­niu pro­duk­tów The Ritu­al of Jing zasy­pia­ją szyb­ciej. Relak­su­ją­cy zapach lawen­dy oraz koją­cy aro­mat drze­wa san­da­ło­we­go zapew­nia pogłę­bio­ne doświad­cze­nie zapa­cho­we, któ­re pomo­że zasnąć szyb­ciej i obu­dzić się bar­dziej wypo­czę­tym. 97% respon­den­tów pole­ci­ło­by pro­duk­ty kolek­cji The Ritu­al of Jing Bed­ti­me Rela­xa­tion Routi­ne rodzi­nie i znajomym.

Two­je cia­ło i umysł są połą­czo­ne. To nie­zwy­kle waż­ne, by popra­wić swo­je samo­po­czu­cie chwi­lą wyci­sze­nia – np. pod­czas sesji domo­we­go spa lub, jeśli nie ma aż tyle cza­su, uży­wa­jąc serum relak­su­ją­ce­go, któ­re przy­nie­sie natych­mia­sto­we odprę­że­nie, bez wzglę­du na to gdzie jesteś” Niki Schil­ling, Dyrek­tor Innowacji

Dwie innowacyjne linie: Sleep i Relax

Linia pro­duk­tów Relax zapew­nia peł­ne odprę­że­nie dzię­ki kwia­to­we­mu, cie­płe­mu zapa­cho­wi, opar­te­mu na olej­kach ete­rycz­nych loto­su i Juju­by. Z kolei kom­po­zy­cja pięk­ne­go bukie­tu deli­kat­nych i inten­syw­nych kwia­tów w połą­cze­niu z mięk­ko­ścią nut drzew­nych oraz piż­ma przy­no­si uspo­ka­ja­ją­ce, koją­ce dozna­nia. Linię Sle­ep cha­rak­te­ry­zu­je spo­koj­ny zapach stwo­rzo­ny w opar­ciu o olej­ki ete­rycz­ne lawen­dy i Sacred Wood, któ­re poma­ga­ją wpie­rać jakość snu. Zapach otwie­ra­ją świe­że, cytru­so­we nuty, któ­re prze­cho­dzą w ele­ganc­kie, szla­chet­ne ser­ce lawen­dy, by w koń­cu popro­wa­dzić do dobrze zrów­no­wa­żo­nej drzew­nej i piż­mo­wej bazy.

Rituals Cosmetics

Bądź w kontakcie ze swoim ciałem także za dnia

Ritu­als pod­kre­śla że, wpro­wa­dze­nie do wie­czor­ne­go rytu­ału pro­duk­tów The Ritu­al of Jing, to tyl­ko jeden z ele­men­tów, któ­re poma­ga­ją popra­wić jakość snu. Aby zadbać o lep­szy odpo­czy­nek nocą, war­to rów­nież sko­rzy­stać z przy­no­szą­cej relaks koją­cej prze­rwy w cią­gu dnia – zatrzy­mać  się i świa­do­mie wej­rzeć w głąb siebie.

*Bada­nie ilo­ścio­we prze­pro­wa­dzo­ne na 117 respon­den­tach w Holan­dii, Niem­czech oraz Wiel­kiej Bry­ta­niii przez fir­mę Kan­tar w imie­niu mar­ki Ritu­als w stycz­niu 2020r. Respon­den­ci otrzy­ma­li 5 pro­duk­tów The Ritu­al of Jing do prze­te­sto­wa­nia w domu. Po 2 tygo­dniach użyt­ko­wa­nia, wzię­li udział w ankiecie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

PREMIERA NAJNOWSZEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI RITUALS

Ritu­als Cosme­tics pre­zen­tu­je naj­now­szą limi­to­wa­ną edy­cję kosme­ty­ków: Soul­ful Ritu­als. Po raz pierw­szy mar­ka wpro­wa­dza trzy kolek­cje w ramach jed­nej edy­cji limi­to­wa­nej – Love, Hap­pi­ness oraz Good For­tu­ne. W skład każ­dej z nich wcho­dzą pian­ka pod…
Więcej
Uroda

Pierwszy album marki Rituals -  The Book of Rituals: the ultimate guide to personal wellbeing

W dniu 9 czerw­ca w Rese­arch Libra­ry, zlo­ka­li­zo­wa­nej w świa­to­wej sła­wy Rijk­smu­seum, odby­ła się pre­mie­ra pierw­szej w histo­rii mar­ki Ritu­als Cosme­tics publi­ka­cji książ­ko­wej: The Book of Ritu­als autor­stwa Dag­mar Brus­se – Dyrek­tor Kre­atyw­nej mar­ki. Ta…
Więcej