Moda

Wyjątkowa sesja świąteczna APART

Jak co roku firma jubilerska APART przygotowuje specjalną sesję świąteczną. Tym razem jest ona wyjątkowa z powodu obchodzonego przez markę w 2017 roku jubileuszu 40-lecia istnienia.

W magicz­nej, zimo­wej aurze przed obiek­ty­wem ponow­nie zna­la­zły się twa­rze jubi­le­uszo­wej kam­pa­nii zre­ali­zo­wa­nej we Wło­szech, z któ­rych każ­da jest ucie­le­śnie­niem róż­nych typów kobie­co­ści, któ­rą od dekad tak bar­dzo cele­bru­je mar­ka APART: top­mo­del­ka Anja Rubik, reży­ser poka­zów mody Kasia Soko­łow­ska, aktor­ka Mał­go­rza­ta Socha, Kasia Smut­niak. Auto­rem zdjęć jest doce­nia­ny w Pol­sce i uzna­ny na świe­cie foto­graf Mar­cin Tysz­ka – każ­dy z jego por­tre­tów przed­sta­wia boha­ter­ki jako współ­cze­sne kobie­ty w naj­róż­niej­szych odsło­nach. W tej kli­ma­tycz­nej, zimo­wej sesji świą­tecz­nej każ­da z boha­te­rek uka­zu­je obli­cza sil­nej, nie­za­leż­nej kobie­ty, a każ­de z nich uzu­peł­nia per­fek­cyj­nie dobra­na biżu­te­ria w róż­no­rod­nym sty­lu: i tak znaj­dzie­my wśród niej kla­sycz­ne, uwiel­bia­ne przez kobie­ty per­ły, kolie, a tak­że ete­rycz­ne wzo­ry ze zło­ta z linii Magic Moments oraz Ori­ga­mi – wszyst­ko to w towa­rzy­stwie ele­ganc­kich gar­ni­tu­rów i szy­kow­nych welu­rów.

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa świą­tecz­na kam­pa­nia APART uka­zu­je przede wszyst­kim magię tego szcze­gól­ne­go cza­su, prze­no­sząc nas w baj­ko­wy świat i sta­jąc się uoso­bie­niem szczę­ścia, bez­tro­ski oraz rado­ści z wycze­ki­wa­nia na ten pięk­ny, rodzin­ny czas. Wszyst­kie amba­sa­dor­ki APART na foto­gra­fiach wystą­pi­ły w stro­jach nawią­zu­ją­cych do świą­tecz­nych sym­bo­li oraz popu­lar­nych moty­wów, udo­wad­nia­jąc, że świę­ta są cza­sem odkry­wa­nia w sobie dzie­cię­cej rado­ści, bez wzglę­du na wiek.

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej