Zdrowie

Witamina E – witamina młodości

Ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne witamina E często nazywana jest witaminą młodości. Jej właściwości przeciwutleniające chronią naszą skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wolnych rodników, a także zapobiega oparzeniom słonecznym. Obecnie jest najczęściej dodawaną witaminą do kosmetyków. Przekonajcie się, w czym tkwi jej moc.

Witamina E – witamina młodości

Wita­mi­na E to wita­mi­na roz­pusz­czal­na w tłusz­czach. Wystę­pu­je w ośmiu for­mach che­micz­nych: alfa‑, beta‑, gam­ma- i del­ta-toko­fe­rol oraz alfa‑, beta‑, gam­ma- i del­ta-toko­trie­nol, któ­re mają róż­ne pozio­my aktyw­no­ści bio­lo­gicz­nej. Alfa-toko­fe­rol wyka­zu­je naj­więk­szą aktyw­ność bio­lo­gicz­ną.

Funkcje witaminy E:

 • Nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia narzą­dów roz­rod­czych,
 • Zapo­bie­ga uszko­dze­niu ukła­du ner­wo­we­go oraz roz­wo­jo­wi wad wro­dzo­nych pło­du, wyka­zu­je pozy­tyw­ny wpływ na masę uro­dze­nio­wą dziec­ka, zmniej­sza ryzy­ko zgo­nu oko­ło­po­ro­do­we­go,
 • Chro­ni przed roz­wo­jem miaż­dży­cy,
 • Chro­ni przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków,
 • Zapo­bie­ga zakrze­pom poprzez zmniej­sza­nie agre­ga­cji pły­tek krwi,
 •  Wspo­ma­ga wzrok,
 • Chro­ni skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych,
 • Prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu opa­rzeń sło­necz­nych.

Zastosowanie w kosmetyce:

Wita­mi­na E nazwa­na zosta­ła „wita­mi­ną mło­do­ści”, ponie­waż dzię­ki swo­im dzia­ła­niom anty­ok­sy­da­cyj­nym neu­tra­li­zu­je wol­ne rod­ni­ki, któ­re odpo­wie­dzial­ne są za pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. Zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmarsz­czek, dzia­ła rege­ne­ru­ją­co i nawil­ża­ją­co. Wni­ka­jąc w skó­rę odbu­do­wu­je war­stwę lipi­do­wą naskór­ka i chro­ni przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Skó­ra sta­je się lepiej nawil­żo­na, bar­dziej ela­stycz­na, a zmarszcz­ki ule­ga­ją wygła­dze­niu. Chro­ni przed pro­mie­nio­wa­niem UV oraz popa­rze­nia­mi sło­necz­ny­mi, łago­dzi rumień i podraż­nie­nia.  Zapo­bie­ga tak­że foto­sta­rze­niu, czy­li przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry, któ­re spo­wo­do­wa­ne jest nie­ko­rzyst­nym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, a tak­że chro­ni przed zamia­na­mi nowo­two­ro­wy­mi skó­ry. Wita­mi­na E wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­nie, wspo­ma­ga goje­nie i rege­ne­ra­cję uszko­dzo­ne­go naskór­ka. Kosme­ty­ki z wita­mi­ną E są prze­zna­czo­ne dla każ­de­go rodza­ju skó­ry, ze szcze­gól­nym naci­skiem na skó­rę wraż­li­wą, skłon­ną do podraż­nień oraz zmarsz­czek. Wita­mi­na E wzmac­nia ścia­ny naczyń wło­so­wa­tych, dzię­ki cze­mu zapo­bie­ga poja­wia­niu się roz­sze­rzo­nych naczy­nek. W kosme­ty­kach prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji wło­sów wyka­zu­je dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce, popra­wia ela­stycz­ność, zwięk­sza mięk­kość i połysk wło­sów

Objawy niedoboru:

 • Zmę­cze­nie,
 • Ane­mia,
 • Wypa­da­nie wło­sów,
 • Czę­ste infek­cje,
 • Rogo­wa­ce­nie i sta­rze­nie się skó­ry,
 • Pro­ble­my z zęba­mi i kość­mi,
 • Uszko­dze­nie ukła­du ner­wo­we­go,
 • Sła­be mię­śnie, utra­ta masy mię­śnio­wej,
 • Pro­ble­my ze wzro­kiem.

Nie­do­bo­ry wita­mi­ny E w orga­ni­zmie wystę­pu­ją rzad­ko, jed­nak ist­nie­je gru­pa osób, któ­ra jest na nie szcze­gól­nie nara­żo­na. Są to oso­by, któ­re mają pro­ble­my z wchła­nia­niem tłusz­czu, oso­by, u któ­rych wystę­pu­je abe­ta­li­po­pro­te­ine­mia (rzad­ka cho­ro­ba gene­tycz­na), a tak­że oso­by cier­pią­ce na muko­wi­scy­do­zę oraz celia­kię. Dłu­go­trwa­ły nie­do­bór tej wita­mi­ny może powo­do­wać poro­nie­nia a nawet bez­płod­ność. U męż­czyzn przy­czy­nia się do powięk­sze­nia pro­sta­ty i impo­ten­cji. Nie­do­bór wystę­pu­ją­cy w cza­sie cią­ży może skut­ko­wać niską masą uro­dze­nio­wą dziec­ka.

Źródła pokarmowe witaminy E:

szpinak

 • Ole­je (olej sło­necz­ni­ko­wy, olej rze­pa­ko­wy, olej sojo­wy)
 • Oli­wa z oli­wek,
 • Żółt­ko jaja,
 • Mar­ga­ry­na,
 • Mig­da­ły,
 • Orze­chy lasko­we,
 • Ziar­na sło­necz­ni­ka,
 • Otrę­by pszen­ne,
 • Szpi­nak,
 • Kapu­sta,
 • Sała­ta,
 • Szpa­ra­gi,
 • Bro­ku­ły,
 • Awo­ka­do.

awokado

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia:  Vers-24 

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *