Witamina E – witamina młodości

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia:  Vers-24  Ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne wita­mi­na E czę­sto nazy­wa­na jest wita­mi­ną mło­do­ści. Jej wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce chro­nią naszą skó­rę przed…