Zdrowie

Witamina E – witamina młodości

Ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne wita­mi­na E czę­sto nazy­wa­na jest wita­mi­ną mło­do­ści. Jej wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce chro­nią naszą skó­rę przed uszko­dze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, a tak­że zapo­bie­ga opa­rze­niom sło­necz­nym. Obec­nie jest naj­czę­ściej doda­wa­ną witaminą…

Więcej