ModaNewsroom

Wiosna w barwach jesieni/Etam wiosna 2017

Nie­oczy­wi­ste, paste­lo­we odcie­nie, głę­bo­kie dekol­ty, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny i koron­ki to naj­go­ręt­sze, modo­we tren­dy nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Zmy­sło­wy, ory­gi­nal­ny i wyra­fi­no­wa­ny – taki styl będzie rzą­dził wio­sną i latem. Te trzy okre­śle­nia naj­le­piej opi­su­ją też nową kolek­cję Etam, fran­cu­skiej iko­ny bie­li­zny, w któ­rej jesien­ne, przy­tłu­mio­ne odcie­nie gra­ją jed­ną z głów­nych ról.

Cie­li­sty poma­rań­czo­wy i kha­ki to (obok czer­ni i bie­li) naj­go­ręt­szy duet sezo­nu wiosna/lato. Przy­tłu­mio­ne, paste­lo­we zie­le­nie świet­nie współ­gra­ją z odcie­niem oran­ge nude, któ­ry znaj­du­je się na gra­ni­cy mię­dzy łagod­nym różem a soczy­stym sor­be­tem brzo­skwi­nio­wym. W połą­cze­niu z bie­lą, beżem i deli­kat­ną żół­cią dają pale­tę barw, któ­ra powin­na poja­wić się w każ­dej sza­fie. I choć są to kolo­ry przy­wo­dzą­ce na myśl bar­dziej jesien­ne, opa­da­ją­ce liście, to wła­śnie one rzą­dzić będą wio­sną na uli­cach… i w sypial­niach.

Wła­śnie nie­oczy­wi­ste, przy­tłu­mio­ne kolo­ry w zesta­wie­niu ze zmy­sło­wą koron­ką kró­lu­ją w nowej kolek­cji Etam i nada­ją jej praw­dzi­wie let­niej lek­ko­ści. Ażu­ro­we orna­men­ty na ple­cach i sze­ro­kie, trans­pa­rent­ne ramiącz­ka sta­no­wią ide­al­ny balans mię­dzy tym, co zakry­te, a tym, co zasło­nię­te. Świet­nie też współ­gra­ją z lek­ki­mi, zwiew­ny­mi tka­ni­na­mi i popu­lar­ny­mi latem topa­mi. Naj­po­pu­lar­niej­szy w tym sezo­nie dekolt w kształ­cie lite­ry V spraw­dza się zarów­no przy mniej­szym, jak i przy więk­szym biu­ście.

Kobie­ca, mod­na a jed­no­cze­śnie wysma­ko­wa­na – taka powin­na być bie­li­zna, któ­rą nosić będzie­my wio­sną i latem. Zmy­sło­we koron­ki w ory­gi­nal­nych, jesien­nych odcie­niach to abso­lut­ny must have roz­po­czy­na­ją­ce­go się sezo­nu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Etam na wiosnę-lato 2017

Abso­lut­nie uni­wer­sal­na i ponad­cza­so­wa. Z łatwo­ścią łączy się z inny­mi kolo­ra­mi. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wyszczu­pla, inni, że doda­je kla­sy. Jest super­mod­na bez wzglę­du na sezon i aktu­al­ne tren­dy z wybie­gów. O czym mowa? O czer­ni!…
Więcej