ModaNewsroom

Wiosna w barwach jesieni/Etam wiosna 2017

Nie­oczy­wi­ste, paste­lo­we odcie­nie, głę­bo­kie dekol­ty, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny i koron­ki to naj­go­ręt­sze, modo­we tren­dy nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Zmy­sło­wy, ory­gi­nal­ny i wyra­fi­no­wa­ny – taki styl będzie rzą­dził wio­sną i latem. Te trzy okre­śle­nia naj­le­piej opi­su­ją też nową kolekcję…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Etam na wiosnę-lato 2017

Abso­lut­nie uni­wer­sal­na i ponad­cza­so­wa. Z łatwo­ścią łączy się z inny­mi kolo­ra­mi. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wyszczu­pla, inni, że doda­je kla­sy. Jest super­mod­na bez wzglę­du na sezon i aktu­al­ne tren­dy z wybie­gów. O czym mowa? O czerni!…

Więcej