Nowa kolekcja Etam na wiosnę-lato 2017

Abso­lut­nie uni­wer­sal­na i ponad­cza­so­wa. Z łatwo­ścią łączy się z inny­mi kolo­ra­mi. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wyszczu­pla, inni, że doda­je kla­sy. Jest super­mod­na bez wzglę­du na sezon i aktu­al­ne tren­dy z wybie­gów. O czym mowa? O czer­ni! W sezo­nie wio­sna-lato 2017 nosi­my czar­ne, mister­nie utka­ne koron­ki fran­cu­skiej iko­ny bie­li­zny Etam.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy